Naspäť na hlavnú stránku

Slovenskí husliari

Už je v prevádzke nová samostatná stránka Cechu husliarov Slovenska: www.husliari.sk

Výsledky

celoštátnej súťaže husliarov z 15.-16.11.2006:

1.miesto: Juraj Vančík, Bratislava

2. miesto: Peter Horčin, Slovenská Ľupča

3. miesto: Jozef Novák, Bánovce nad Bebravou

4. miesto: Juraj Fogada, Nitra

5. miesto: Ervín Baláž, Zvolen

©

C.H.S. pripravuje v dňoch 15.-16. novembra 2006 v Banskej Bystrici svoju prvú súťaž slovenských výrobcov huslí, viol a violončiel, kde bude udelená hlavná cena C.H.S. za najlepší nástroj, ceny za umelecko-výtvarné spracovanie a zvukovo-tónovú kvalitu a určí sa poradie do 10. miesta. Očakávame ďalšie podnety a námety členov C.H.S. k súťaži - aj e-mailom.

©

4. mája 2006 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo ďalšie stretnutie HUSLIARI II. Zúčastnilo sa ho 12 husliarov, členov C.H.S. Stretnutie bolo sprievodným podujatím celoštátnej hudobnej interpretačnej súťaže Jána Cikkera, odbor sláčikové nástroje žiakov ZUŠ a stretlo sa s veľkým záujmom slovenských médií.

©

V dňoch 22.-24. apríla 2006 sa v Dolnom Kubíne uskutočnila prvá medzinárodná súťaž husliarov na Slovensku VIOLINO ARVENZIS. Súťaž bola veľmi dobre obsadená a hlavnú cenu získal Michal Rožák z Poľska, ktorý získal aj cenu za umelecko-remeselné spracovanie. Cenu za zvukovo - tónovú kvalitu získal Krzysztof Krupa tiež z Poľska.  V prvej desiatke výrobcov boli len husliari z Poľska, Japonska a Talianska. 11. miesto obsadil Martin Petlach z ČR.

Zo  slovenských výrobcov najlepšie umiestnenie - 15. a 16. miesto - získal Juraj VANČÍK z Bratislavy, 20. miesto Peter HORČIN zo Slovenskej Ľupče, 23. Branislav KOVÁČIK z Martina, 24. Tomáš PLHAL z Novej Lesnej, 32. Juraj FOGADA z Nitry, 33. Ľubomír ŠEVČÍK a 38. Jozef HOLOBRADÝ z Partizánskeho.

BLAHOŽELÁME !

©

INFORMÁCIE pre husliarov - v prípade otázok a návrhov môžete mailovať na: sosbb@bb.psg.sk , resp. poslať odkazy prostredníctvom novej stránky C.H.S.

©

16.decembra 2005 sa na ZSŠ drevárskej vo Zvolene uskutočnilo podujatie JAVOR, kde okrem prezentácie slovenských husliarov sa schválili stanovy C.H.S. V zmysle nových stanov sa na trojročné obdobie (do 16.12.2008) zvolili funkcionári C.H.S.:

CECHMAJSTER: Juraj F O G A D A  - Nitra

RADA MAJSTROV HUSLIAROV: JURAJ F O G A D A  - Nitra, PETER HORČIN - Slovenská Ľupča, BRANISLAV KOVÁČIK - Martin, PETER RICHTÁRIK - Bratislava, JURAJ VANČÍK - Bratislava.

TAJOMNÍK: Rudolf VESELOVSKÝ -  Banská Bystrica

REVÍZNA SKUPINA: VLADIMÍR GUBRIANSKY -  Banská Štiavnica, PETER KAJÁNEK - Raková.

©

C.H.S. pripraví samostatnú www. stránku  Slovenskí husliari  s návrhom loga, možnosti inzercie a textami v angličtine. Zodpovední: P.Horčin, V.Gubriansky, P.Kajánek a R.Veselovský. Súčasne pripraví samostatnú skladačku slovenských husliarov ako prezentačný materiál aj pre zahraničie. Pripraví návrh na členské preukazy C.H.S.

©

16.decembra 2005 sa na ZSŠ drevárskej vo Zvolene uskutoční podujatie JAVOR, na ktoré pozývame všetkých slovenských husliarov. Na podujatí sa môžete prezentovať svojimi nástrojmi, ukážkami výroby, uzavrieť kontrakty a zúčastniť sa odborného seminára za účasti významných osobností zo spoločenského života a hudby.  Osobitnú pozvánku všetci obdržíte poštou aj spolu s návrhom stanov (štatútu) CECHU HUSLIAROV SLOVENSKA. Na uvedenom seminári v prípade dostatočného počtu husliarov a písomných vyjadrení  by sa mohli schváliť stanovy a založiť C.H.S.

©

20. januára 2006 sa vo Viedni uskutoční medzinárodná výstava husliarov. Bližšie informácie: Juraj Vančík:  vancik@stonline.sk

©

22.- 24.apríla 2006 bude v Dolnom Kubíne medzinárodná súťaž husliarov. Bližšie informácie poskytneme v priebehu januára 2006.

©

4. mája 2006 pozývame všetkých husliarov do Banskej Bystrice, kde sa v ZUŠ uskutoční celoštátna súťaž mladých huslistov pod názvom HUDOBNÝ FESTIVAL JÁNA CIKKERA. V rámci tejto významnej akcie budete mať priestor na ďalšiu kontraktačnú výstavu HUSLIARI II.  Časť výstavy bude zameraná aj na predaj starších nástrojov.  Prosím, aby ste si rezervovali termín a pripravili nástroje.

©

C.H.S. pripraví v mesiaci december 2006 svoju prvú medzinárodnú súťaž husliarov. Námety a podnety môžete už posielať na adresu:  sosbb@bb.psg.sk

©

Prvé, historicky celoštátne stretnutie slovenských husliarov spojené s kontraktačnou výstavou sa pod názvom HUSLIARI uskutočnilo 21.- 22. septembra 2005 v Koncertnej sále ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica. Zúčastnilo sa ho 17 výrobcov - husliarov z celého Slovenska, ktorí podpísali vyhlásenie a súhlas na  založenie CECHU HUSLIAROV SLOVENSKA (ďalej v skratke C.H.S.). Organizátor stretnutia zašle návrh stanov a štatútu C.H.S. na pripomienkovanie husliarom na Slovensku. Podľa doterajšieho prieskumu pôsobí na Slovensku približne 35 výrobcov, z nich asi 5 je toho času v zahraničí.

Podnet na toto stretnutie vznikol počas súťaže Instrumentum Excellens na FSP Detva 2005.

©

40. jubilejný ročník FSP DETVA - Cena Instrumentum Excellens - Strunové nástroje - júl 2005

Súťaž výrobcov strunových nástrojov zo SR (husle, violy, basy, basičky, oktávky, zlobcoky, citary, ninery, cimbaly).

Ocenení výrobcovia

Laureát súťaže Instrumentum Excellens

Branislav  K o v á č i k (1981), Martin - husle, viola

Cena Instrumentum Excellens

Juraj  F o g a d a (1942), Nitra - husle

Tibor  K o b l í č e k  (1937), Turíčky - ninera,  citara

Čestné uznanie

Peter  H o r č i n (1981), Slovenská Ľupča - husle

Vladimír  G u b r i a n s k y (1981), Banská Štiavnica - husle

Ladislav  K o b l í č e k  (1967), Turíčky - korýtkové husle, basička

Ján  M a t i š t í k (1958), Zuberec - zlobcoky

Viliam  P a v l o v s k ý (1938), Banská Bystrica - husle

Milan  L a l í k (1986), Kriváň - husle

Jozef  P e r u ň s k ý  (1967), Brezno - husle.

Odborná porota: Oskár Elschek, Juraj Vančík, Igor Gašpar, Miloš Šípka, Rudolf Veselovský - organizátor a tajomník poroty.

 

Zoznam, kontakty a  adresár husliarov v SR

(najskôr uvádzame mená husliarov, ktorí sa zúčastnili historicky prvého stretnutia, zoznam sa bude postupne dopĺňať, nové informácie a doplnky prosíme zasielať e-mailom)

BRANISLAV KOVÁČIK

 M. Haľamovej 1/9, 036 01 Martin , tel.: 0903 814178, e-mail:   plosky@szm.sk   www.kovacikviolins.com

ING.JURAJ VANČÍK

Karloveská 26, 841 05 Bratislava, tel.: 0903 232753, e-mail:  vancik@stonline.sk    www.vancikviolin.sk

JURAJ FOGADA

Ľ.Okánika 2, 949 01 Nitra, tel.:0905 851241

ING. PETER HORČIN

Mierová 2, 976 13 Slovenská Ľupča, tel.: 0907 221496, e-mail: peterhorcin@yahoo.com   www.tuzvo.sk/akustika

ING. JOZEF NOVÁK

J.Kráľa 23, 957 01 Bánovce nad Bebravou, tel.:038/7603755, e-mail: novak.husliar@stonline.sk

JOZEF HOLOBRADÝ (aj doplnky, sety pre nástroje)

Horská 1312/28, 958 06 Partizánske, tel.: 0903 022460

JÁN MAJERSKÝ

Novackého 4, 841 04 Bratislava

ING.ĽUBOMÍR SLAVKOVSKÝ

Dr.Grešša 44, 082 21 Veľký Šariš, tel.: 051/7492650, 0905 534165, e-mail: bessler@stonline.sk

ĽUBOSLAV KLESA

Dlhá 18, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, tel.: 055/6981905

PETER CHMELÁR

045 01 Mokrance 293, tel.: 0905 665636, e-mail: peterch@marta.sk

TOMÁŠ PLHAL

059 80 Nová Lesná 243, tel.: 09050357412

PETER RICHTÁRIK    -   sláčikár

Wolkrova 29, 851 01 Bratislava, tel.: 0903 253321, e-mail: richtarik@post.sk

BOHDAN WARCHAL    -   výrobca strún

Dlhá 11, 90032 Borinka, e-mail: warchal@warchal.com  www.warchal.com

LADISLAV KOBLÍČEK

Turíčky 80, 985 22 Cinobaňa, tel.: 0915 835862

VILIAM PAVLOVSKÝ

Tatranská 49, 974 11 Banská Bystrica, tel.: 048/4170427, e-mail: pavlovili@stonline.sk

ALEXANDER KARABINOŠ

951 02 Dolné Obdokovce 258, tel.: 0907 02292

ING.PETER KAJÁNEK, 023 51 Raková 19,  www.tuzvo.sk/akustika

JÁN MATIŠTÍK

027 32 Zuberec 224, tel.: 043/5395390, 0903 847677, e-mail: janmatistik@szm.sk

JOZEF PERUŇSKÝ

Krčulova 10, 977 01 Brezno, tel.: 048/6114398, 0907 161336

ZSŠ  DREVÁRSKA,  ZVOLEN - VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV

Lučenecká cesta 2193, 960 01 Zvolen, tel.:045/5242135, e-mail: spsdrev@post.sk   www.spsdzv.edu.sk

Riaditeľ Mgr.Jozef Hazlinger,  t. č. majú cca 20 študentov na odbor strunové nástroje, 16.decembra 2005 pripravujú podujatie JAVOR, pozývajú aj husliarov.

Ďalšie mená husliarov

PETER MOLNÁR, Kukučínova 44, 986 01 Fiľakovo, tel.: 0905 0231607, e-mail: luthier@luthier.sk

ING.JÁN KOVÁČ, Mníchova Lehota 26

PETKO MARINOV, EXPOS, Medená 20, Bratislava, http://www.expos.sk

ING.VLADIMÍR GUBRIANSKY, Križovatka 9, 969 01 Banská Štiavnica, www.tuzvo.sk/akustika

ADRIÁN ELSCHEK, Bratislava,    Salzburg, Rakúsko,  http://husliar.violino.info/ ,

MILAN HLINKA, Bratislava

JURAJ PASKULIAK, Bratislava

PETER ŠPILÁR,  Bratislava (dodavateľ dreva)

ĽUBOMÍR JUHANIAK,  9.mája 35, 977 01 Brezno, tel.: 048/6128875

ERVÍN BALÁŽ, Bratov Veselovcov 22. 960 01 Zvolen, www.symfony.gundik.net  e-mail: symfony@stonline.sk

ĽUBOMÍR ŠEVČÍK

 

S t a n o v y

CECHU HUSLIAROV SLOVENSKA

( schválené 16.12.2005 ) 

 Článok I.       Názov, sídlo, územná pôsobnosť, charakter združenia, doba trvania

1. Názov:              CECH HUSLIAROV SLOVENSKA (ďalej skratka C.H.S.)
2. Sídlo:                Banská Bystrica (zatiaľ na adrese: SOS, Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica)
3. Pôsobnosť :     územie Slovenskej republiky
4. Charakter:        združenie, spolok,  založený na dobu neurčitú.


Článok  II.     Poslanie a  ciele  C.H.S. 
1. C.H.S. je dobrovoľná, nezisková, profesná organizácia, ktorá združuje odborníkov z oblasti husliarstva  a príbuzných činností s pôsobnosťou na území SR.
2. Poslaním C.H.S.  je prispievať k rozvoju husliarstva na Slovensku.

3. Ciele C.H.S.:

- združovať členov v oblasti husliarstva
- umožňovať členom spoločné stretnutia na tvorivú výmenu názorov a praktických skúseností

- zvyšovať odbornosť členov, pripravovať tvorivé dielne, vyhlasovať súťaže husliarov
- zhromažďovať odborné poznatky

- pripravovať spoločné kontraktačné a predajné výstavy
- nadväzovať kontakty so zahraničnými združeniami pôsobiacimi v tejto  oblasti, ako  i kultúrnymi  a umeleckými inštitúciami, školami  a subjektami

- podnecovať vedecký výskum v oblasti husliarstva

- dokumentovať a archivovať oblasť slovenského husliarstva, husliarov

- propagovať jeho činnosť, informovať verejnosť

  dopĺňať údaje, databázu členov a informácie aj na internete: www.slovanet.sk/sosbb/slovenskihusliari

- podľa možností vydávať odborné publikácie.
 
Článok III.    Orgány C.H.S.

1. Valné zhromaždenie husliarov (všetci členovia C.H.S.)
2. Rada majstrov husliarov (5 členný výkonný orgán - volí sa na 3 roky)

3. Cechmajster husliarov - predseda C.H.S. (volí sa na 3 roky)

4. Tajomník C.H.S. (volí sa na 3 roky)
5. Revízna skupina (volí sa na 3 roky).
 
1. Valné zhromaždenie husliarov

Je najvyšším orgánom C.H.S. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach jeho činnosti.

Valné zhromaždenie sa koná spravidla raz do roka, zvoláva ho Cechmajster. Na základe podnetu min. tretiny členov C.H.S. je možné zvolať i mimoriadne Valné zhromaždenie.
Valné zhromaždenie je uznášania schopné v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny 
všetkých členov C.H.S. Spôsob hlasovania je spravidla tajný, po súhlase nadpolovičnej väčšiny prítomných členov sa môže uskutočniť aj verejné hlasovanie.
O konaní Valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorej kópia sa rozosiela 
všetkým členom C.H.S. bez ohľadu na ich účasť na zhromaždení.
Pôsobnosť Valného zhromaždenia husliarov

a) Schvaľovanie stanov C.H.S.  a ich zmena. Na zmenu stanov je potrebný súhlas 2/3 prítomných členov. 
b) Voľba a odvolávanie Cechmajstra, Tajomníka, členov Rady majstrov husliarov, Revíznej skupiny. Na ich zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

c) Schvaľovanie plánu a programu činnosti C.H.S., schvaľovanie rozpočtu a jeho 

    vyúčtovanie, stanovenie členských poplatkov a príspevkov.
d) Prerokovanie návrhov predložených každým členom C.H.S.
e) Rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré vyplývajú zo stanov alebo z programu.
 
2. Rada majstrov husliarov

a) Rada majstrov husliarov riadi a usmerňuje činnosť počas celého roka, pripravuje spoločné podujatia. Je volená Valným zhromaždením na tri roky a je zo svojej činnosti zodpovedná Valnému zhromaždeniu,  má 5 členov včítane Cechmajstra.

b) Rada majstrov husliarov zasadá podľa potreby, ale najmenej raz do roka a je zvolávaná  písomne Cechmajstrom. O zasadaní sa vyhotovuje zápisnica, rozhoduje uznesením.

c) Na základe písomných žiadostí rozhoduje o udeľovaní členstva v C.H.S.
d) Predkladá správy a návrhy Valnému zhromaždeniu, pripravuje jeho rokovania.
e) Navrhuje prostriedky a spôsob zabezpečovania rozvoja C.H.S, navrhuje plán činnosti a rozpočet jednotlivých akcií C.H.S.

f) Pripravuje k svojej činnosti projekty a uchádza sa o rôzne fondy.
 
3. Cechmajster husliarov - predseda C.H.S.

Je oprávnený konať a zastupovať C.H.S navonok vo všetkých 
záležitostiach, vedie zasadania Rady majstrov husliarov a Valného zhromaždenia.

4. Tajomník C.H.S.

Vedie agendu C.H.S.,evidenciu členov, písomnú agendu, vyhotovuje zápisnice z rokovaní Valného zhromaždenia a Rady majstrov husliarov.

V prípade potreby a situácie administratívne zastupuje Cechmajstra husliarov - predsedu C.H.S.

5. Revízna skupina
a) Revízna rada má dvoch členov C.H.S., ktorí sú volení Valným zhromaždením na 3 roky.

b) Úlohou Revíznej skupiny je dodržiavanie a napĺňanie cieľov a poslania C.H.S. a  kontrola hospodárenia s majetkom C.H.S. z hľadiska účelnosti vynakladania prostriedkov a správnosti vedenia účtov. Správu o vykonanej kontrole hospodárenia C.H.S predkladá ku koncu každého roka na schválenie Valnému zhromaždeniu.

Článok IV.    Členstvo
Členom C.H.S.,  sa môže stať osoba, ktorá pôsobí v oblasti husliarstva a prísl.odvetví (napr. sláčikári). Členovia sa na základe schválenia Rady majstrov husliarov zaraďujú do dvoch stupňov:

a) majstri husliari

b) husliari tovariši.


Vznik nového členstva je podmienený splnením nasledovných podmienok: 
a)  má odporúčanie dvoch členov C.H.S.

b)  samostatne vyrobil a prezentoval najmenej dva nástroje.


Žiadosť o prijatie za člena C.H.S. musí žiadateľ podať písomne  s odporúčaním  dvoch členov C.H.S.

(vzor v prílohe). Žiadateľ sa stáva členom C.H.S. schválením Rady majstrov husliarov.


Členovia C.H.S.  platia 1 x ročne členské príspevky. Výšku členských príspevkov stanoví Valné zhromaždenie husliarov.  C.H.S. vytvorí členské preukazy, kde sa bude zapisovať aj výška členského a funkcie v C.H.S. Členovia C.H.S.  môžu pre činnosť zabezpečovať aj sponzorské príspevky. Členské a sponzorské príspevky sa výhradne použijú na činnosť C.H.S.
 
Členské práva

a) Voliť svojich zástupcov a byť volený do orgánov C.H.S. podľa zásad uvedených v stanovách.
b) Podávať návrhy a odporúčania všetkým orgánom C.H.S.

c) Zúčastňovať sa na akciách usporadúvaných C.H.S.,
d) Používať označenie, z  ktorého je zrejmé členstvo v C.H.S.
e) Byť informovaný o činnosti v C.H.S. 
f) Zúčastňovať sa Valného zhromaždenia a hlasovania.

Členské povinnosti, zánik členstva
a)Všetci členovia C.H.S majú povinnosť dodržiavať stanovy a rozhodnutia príslušných orgánov C.H.S.
b) Členovia aktívne vyvíjajú činnosť smerujúcu k naplneniu cieľov a poslania C.H.S 
     a zdržia sa všetkého, čo by mohlo uškodiť menu a záujmom C.H.S.
c) Členovia raz ročne platia členské príspevky.
d) Členstvo v C.H.S. zaniká na vlastnú žiadosť člena.
 
Článok V.    Hospodárenie  a majetok
a) Hospodárenie s majetkom C.H.S., rozpočet, financovanie akcií spadá do kompetencie 
Rady majstrov husliarov, ktorá každoročne predkladá Valnému zhromaždeniu správu 
o hospodárení C.H.S.,  za predošlý rok.
b) Majetok C.H.S.,  tvoria: členské príspevky,  dotácie, dary, iné výnosy.

c) Č.účtu - samostatný podúčet môže byť dočasne pri Združení SOS Banská Bystrica.


Článok VI.    Zánik C.H.S.
C.H.S. môže zaniknúť na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia  2/3 väčšinou prítomných členov C.H.S.

Článok VII.    Platnosť a účinnosť Stanov C.H.S.
Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia na Valnom zhromaždení C.H.S. dňa 16.decembra 2005 vo Zvolene. Podpisy zakladajúcich členov C.H.S (priložená prezenčná listina).

 

Príloha: Prihláška za nového člena C.H.S.               Nalepiť značku:

Meno, priezvisko, titul: 

Dátum a miesto narodenia: 

Adresa: 

 

PSČ, mesto: 

 

Telefón, e-mail, www: 

 

Odborné vzdelanie, stáže:

 

 

Vyrobené nástroje:

 

 

Súťaže, získané ceny:

 

Kto hrá na Vašich nástrojoch:

Odporučenie majstrov husliarov -členov C.H.S. - meno, podpis, dátum, odporúčam:

1.

2.

 

Informácie : Mgr. Rudolf Veselovský : tel. : 048/412 5206, 0907 800 316

e-mail : sosbb@bb.psg.sk

návrat na hlavnú stránku