Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
 
 
Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba
Home BB SK Home

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
Krajská kultúrno-osvetová, metodická a vzdelávacia inštitúcia (príspevková so samostatnou právnou subjektivitou) osobitne aj pre okresy Banská Bystrica a Brezno, s pôsobnosťou pre Banskobystrický samosprávny kraj.
Zaoberá sa odborno-poradenskou, metodickou a informačno-dokumentačnou činnosťou.
Pri organizovaní kultúrnych podujatí spolupracuje s mestami a obcami regiónu.

Zriaďovateľ inštitúcie a nadriadený orgán:
Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, 975 41 Banská Bystrica.

Pred SOS BB
Stredoslovenské osvetové stredisko
- vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej umeleckej činnosti,
- podporuje, oživuje a uchováva tradičnú ľudovú kultúru,
- realizuje kultúrne vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre široký okruh záujemcov v rámci územnej pôsobnosti,
- poskytuje poradenstvo organizátorom kultúrno-osvetovej činnosti, jednotlivcom a kolektívom ZUČ a subjektom pôsobiacim    v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Stredoslovenské osvetové stredisko odborne pripravuje a realizuje okresné, regionálne, krajské, celoštátne
i medzinárodné súťaže, festivaly, prehliadky, výstavy a príslušné vzdelávacie činnosti hlavne v oblastiach tanca, hudby,
divadla a umeleckého slova, výtvarníctva, videa, filmu a fotografie, výstavníctva, ľudovej kultúry, ľudových remesiel.
Budova SOS História
Dom osvety v Banskej Bystrici bol založený 3. septembra 1952 a stal sa organizátorom kultúrnoosvetovej činnosti.
Od svojho vzniku inštitúcia niekoľkokrát zmenila svoj názov a v r. 2002 aj sídlo.
Naša posledná adresa je na Dolnej 35, v budove, ktorá má sama o sebe zaujímavú históriu.
Meštiansky dom, pôvodne renesančný, bol postavený na starších základoch, o čom svedšia archeologické nálezy množstva gotických kachlíc vo dvore domu. Tieto nálezy dokladajú že tu v 15. storočí stála dieľňa zaoberajúca sa výrobou kachlíc.
Po požiari v roku 1761 bol objekt niekoľkokrát prestavaný a terajší vzhľad fasády je z 19. storočia.
 

Prečítajte si podrobnú históriu - Bothárov dom
Meštiansky dom na Dolnej 35 - OBYVATELIA
POZRITE SI VIDEO A FOTOGRAFIE Z REKONŠTRUKCIE

 
   
Najvýznamnejšie podujatia Stredoslovenského osvetového strediska Banská Bystrica,
plánované v roku 2018, hlavný organizátor SOS

Krajské, nadregionálne a celoštátne podujatia

VÝtvarnÉ spektrum
uzávierka súťažného kola 2. marca
krajská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby
20.3. - 20. 4. 2018
Múzeum SNP Banská Bystrica

STRUNOBRANIE
krajská prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov
7. 4. 2018
KD Medzibrod

MLÁdeŽ spieva - súťažná prehliadka
13. 4. 2018
Koncertná sála ZUŠ J.Cikkera, Banská Bystrica

NOSITELIA TRADÍCIÍ
súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja
29. 4. 2018
KD Dobrá Niva

SlÁdkoviČova RadvaŇ
krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy a divadiel poézie
2. - 4. 5. 2018
ŠVK, Komorná sála SOS a BDnR Banská Bystrica

HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ - 30. ročník
krajská súťaž v speve ľudových piesní detí
26. 5. 2018
KD Hronsek

FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB VALASKÁ - 47. ročník s medzinárodnou účasťou
2. 6. 2018
obec Valaská

HorehronskÉ dni spevu a tanca v HeĽpe - 53. ročník
folklórny festival s medzinárodnou účasťou
22. - 24. 6. 2018
obec a amfiteáter Heľpa

OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU - 24. ročník
FESTIVAL VIACHLASNÉHO CHRÁMOVÉHO A ĽUDOVÉHO SPEVU
13. - 15. 7. 2018
Obec Telgárt

DIVADELNÁ CHALUPKA - 14. ročník
inšpiratívny festival s medzinárodnou účasťou
19. - 21. 9.  2018
Brezno, Tisovec a okolité obce

SÁROVA BYSTRICA
krajské kolo súťaže mladých moderátorov
26. 10. 2018
Komorná sála SOS Banská Bystrica

BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA
festival folklórnych súborov
9. - 13. 10. 2018
GAS, Banská Bystrica

SÁROVA BYSTRICA - 41. ročník
Celoštátne finále súťaže mladých moderátorov
29. - 30. 11. 2018
Komorná sála SOS Banská Bystrica

POPBB - 13. ročník
súťažná prehliadka v speve populárnej piesne detí a mládeže, vyhlásenej v rámci SR
23. 11. 2018
Radnica Banská Bystrica

Okresné a regionálne podujatia

JarnÝ salÓn
uzávierka súťažného kola 31. 2.
regionálna výstava amatérskych fotografov a výtvarníkov
8. - 28. 2. 2018
Komorná sála SOS Banská Bystrica

OkresnÉ kolo 64. Hviezdoslavovho KubÍna
I.- III. kategórie pre okr. Banská Bystrica
13. 2. 2018
ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica

OkresnÉ kolo Hviezdoslavovho KubÍna
IV. kategórie pre okres Banská Bystrica
5. 3. 2018
Komorná sála SOS Banská Bystrica

OkresnÉ kolo 64. Hviezdoslavovho KubÍna
IV. kategórie pre okres Brezno
8. 3. 2018
Hotelová akadémia, Brezno

PONICKÁ FUJARKA - 36. ročník
súťažná prehliadka detského hud. folklóru, pre okr. Banská Bystrica
18. 3. 2018
KD Ponická Lehôtka

CINEAMA
regionálne kolo súťaže filmovej tvorby
26. 3. 2018
Komorná sála SOS Banská Bystrica

RegionÁlne kolo 64. Hviezdoslavovho KubÍna
I. - III. kategórie
22. 3. 2018
ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI
regionálna prehliadka neprofesionálnych divadiel okresov Banská Bystrica a Brezno
22. - 25. 3. 2018
Divadlo u Greškov v Tajove, KD v Medzibrode

NOSITELIA TRADÍCIÍ
súťažná prehliadka folklórnych skupín okr. Brezno a Banská Bystrica
25. 3. 2018
MsDK Brezno

MY SME MALÍ DIVADELNÍCI
regionálna prehliadka detského divadla z okresov Banská Bystrica a Brezno
5. 4. 2018
MsKS v Slovenskej Ľupči

KARVAŠOVA BYSTRICA
regionálna prehliadka divadla mladých pre okresy B. Bystrica a Brezno
6. - 7. 4. 2017
Komorná sála SOS Banská Bystrica

AMFO 2018
regiónálne kolo súťaže amatérskej fotografie
9. 4. 2018
16.4. - 4.5.2018 súťažná výstava
Komorná sála SOS Banská Bystrica

VITAJ ZO SVETA V NAŠOM SVETÍKU...
regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína pre recitátorov IV. - VI. kategórie
11. 4. 2018
Komorná sála SOS Banská Bystrica

HOREHRONSKÁ VALAŠKA - 54. ročník
súťažná prehliadka detského hudobného folklóru, pre okres Brezno
29. 4. 2018
KD Telgárt

Ďalšie významné podujatia SOS

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
orchestra CAMERATA NOVISOLIENSIS
14. 1. 2018
Chrám Panny Márie Pomocnice u Saleziánov Don Bosca B. Bystrica - Sásová

NOVOROČNÝ KONCERT
speváckych zborov Mladosť UMB Banská Bystrica
17. 1. 2018
Kostol sv. Michala Archanjela, Banská Bystrica - Fončorda

Piesne moje piesne
program speváckych skupín
31. 1. 2018
Komorná sála SOS BB

PRÁZDNINOVÁ DIELNIČKA
Jarné Patlaninky - tvorivé dielne
20. 2. - 22. 2. 2018
Dielňa ľudových remesiel SOS BB

STRETNUTIE S REMESLOM
cyklické tvorivé dielne v priebehu roka 2018
Dielňa ľudových remesiel SOS BB

DIVADELNÉ ŠTVRTKY - 6. ročník
cyklus výnimočných divadelných podujatí
Komorná sála a nádvorie SOS BB

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
výučba zameraná rôzne techniky, aj s majstrami ľudovej umeleckej výroby
apríl 2018
v SOS, v obciach, mestách a školách

MAJSTRI a DETI - 23 . ročník
trojdňové tematické podujatie, tvorivé dielne s majstrami ľudovej umeleckej výroby
máj 2018
Dielňa ľudových remesiel SOS BB

CESTA ZA PRÍBEHMI
cyklus odborných seminárov a tvorivých dielní pre neprofesionálnych divadelníkov, režisérov detských dramatických krúžkov
a divadiel a divadlá mladých banskobystrického kraja
v priebehu roka 2018

PrÁzdninovÁ Škola tradiČnÝch technÍk - XII. ročník
júl - august 2018
Špania Dolina

KRAJSKÁ TVORIVÁ DIELŇA
pre recitátorov, tvorcov divadiel poézie a pedagógov pracujúcich s umeleckým prednesom
5. - 7. 10. 2018
Hotel Biela Medvedica, Bystrá

BanskobystrickÝ fotomaratÓn
2,5 hodiny za najfotografiou s námetom Banská Bystrica
7. 10.  2017
SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

VÍKEND S FOTOGRAFIOU
festival dobrej fotografie
6. 11. - 14. 12. 2018
SOS a Múzeum SNP Banská Bystrica

BYSTRICKÁ IMPROLIGA - XXII. ročník
súťaž v divadelnej improvizácii pre študentov stredných škôl
20. 11. 2018
Komorná sála SOS Banská Bystrica

VeČery s Ľudovou hudbou
cyklus podujatí ľudovej hudobnej kultúry
v priebehu roka 2018
Komorná sála SOS Banská Bystrica

TVORIVÉ DIELNE NA ŠKOLÁCH
tvorivé dielne podľa rozvrhu
celoročne 2018

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
rôzne techniky aj s majstrami ľudovej umeleckej výroby
november, december 2018
Dielňa ľudových remesiel SOS, v obciach , mestách a školách regiónu

ADVENTNÝ KONCERT - USZ Mladosť a ich hostí
december 2018
Cikkerova sieň Radnice mesta B. Bystrica

VIANOČNÉ PROGRAMY
december 2018
Komorná sála SOS a obce okresu Banská Bystrica


Podujatia sa budú priebežne v priebehu roka dopĺňať podľa požiadaviek a potreby, väčšinou sa uskutočnia v Komornej sále SOS, Dolná 35, v ďalších priestoroch mesta Banská Bystrica, v obciach regiónu Banská Bystrica-Brezno, v mestských školách.


Uvedené podujatia sa organizujú každoročne, hlavný organizátor Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica Telefón: 048/4125206 e-mail: sosbb@sosbb.sk