ENIKI BENIKI 2023

#EnikiBeniki


Regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov. 


19.marec 2023 | Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica


PRIHLASOVANIE TU

Termín prihlasovania do: 12. marca 2023


Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov sa koná každé dva roky. Vyhlasovateľom a garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. V súťaži sa predstavujú detské folklórne súbory prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, hrové, obradové i zvykoslovné prejavy z rôznych lokalít Slovenska. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením, poukazovať na jej význam v komplexnej výchove a najmä viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.Inštruktážne video ako sa prihlásiť.