Sárova Bystrica 2022 – BB

#SarovaBystrica


27. október 2022 o 10.00 h | Banská Bystrica

Krajské kolo (Banská Bystrica) súťaže mladých moderátorov a redaktorov Banskobystrického kraja

Prihlasovanie na krajské kolo (Banská Bystrica) súťaže Sárova Bystrica 2022 je možné najneskôr do 14. 10. 2022.


Sárova Bystrica 2022: Vyhodnotenie krajské kolo – Banská Bystrica


I. veková kategória 15 – 18 rokov

II. veková kategória 19 – 25 rokov

Špeciálne ceny

1. miesto
THEA OPÁLKOVÁ
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica
 

Špeciálna cena za najkompaktnejší tvorivý tím
SAMUEL DOBRA
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy, Lučenec

MAROŠ VAJDA
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen

LUKÁŠ OSTRIHOŇ
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy, Lučenec

2. miesto

NINA MACHALOVÁ
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen

   
3. miesto
MAROŠ VAJDA
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy, Lučenec
   

FOTOGALÉRIA 2022

Prihláška


Propagácia


HISTÓRIA SÚŤAŽE

História Sárovej Bystrice sa začala písať v roku 1984. Za pôvodným nápadom stáli vtedajší kultúrno-osvetový pracovník Eduard Dvorský a riaditeľ Okresného osvetového strediska v Banskej Bystrici Ján Husárik. Obaja hľadali kvalitných spolupracovníkov k tomuto projektu. Obrátili sa na svojich známych, odborníkov na slovo vzatých z Československej televízie a Československého rozhlasu v Banskej Bystrici. Súťaž, vtedy ešte konferencierov a hlásateľov mala zámer pozdvihnúť kultúru v interpretácii hlásateľských, konferencierskych a moderátorských textov, prehlbovať techniku ich prednesu a poskytnúť interpretom možnosť konfrontácie výsledkov svojej práce, odborného rozvoja a rastu. Tieto zámery vo svojej podstate zostali do dnes. V priebehu rokov sa niektoré veci zmenili. Ustálili sa štyri súťažné disciplíny – čítanie spravodajského textu, intrepretácia reklamného textu, moderovanie relácie a vedenie rozhovoru. Jasne sa stanovila veková hranica súťažiacich v dvoch kategóriách – 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov. Zmenila sa aj forma súťaženia. Žrebom vznikajú štvorčlenné tímy (nazývame ich vysielacími smenami), ktoré absolvujú svoje vystúpenia počas celej súťaže. Zásadnou zmenou bolo zriadenie krajských postupových kôl v spolupráci šiestich osvetových stredísk (SOS Banská Bystrica, ZOS Michalovce, KOS Nitra, POS Považská Bystrica, DJZ-ÚOČ Prešov a KKS Žilina. Pre Bratislavský kraj je možnosť súťažiť v Nitre a pre Trnavský kraj v Považskej Bystrici). Víťazi z krajských kôl sa stretnú v celoštátnom finále v Banskej Bystrici.


PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

 Hlavným organizátorom je Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica(SOSBB).  Súťaž je dvojkolová  – krajské kolá a celoštátne finále – a má dve vekové kategórie - 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov.

Záujemcovia musia najskôr absolvovať krajské kolá (B. Bystrica, Michalovce, Nitra, P. Bystrica, Prešov a Žilina). Na základe hodnotení krajských odborných porôt  súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste  v každej vekovej kategórie postupujú do celoštátneho finále.

Súťaží sa v 5 disciplínach:

  1. REDAKČNÁ  PRÍPRAVA UCELENEJ RELÁCIE A JEJ MODEROVANIE
  2. ČÍTANIE SPRAVODAJSKÉHO TEXTU
  3. VEDENIE ROZHOVORU S RESPONDENTOM
  4. VIDEO REPORTÁŽ
  5. INTERPRETÁCIA REKLAMNÉHO TEXTU

Súťaž sa realizuje nasledovným spôsobom:

Každý záujemca o účasť v krajskom kole sa musí do súťaže prihlásiť do termínu a vo forme, ktorú stanoví organizátor príslušného krajského kola. Pre Banskobystrický kraj treba prihlášky podať elektronicky do 14.10.2022. Prihláška bude zverejnená na webovej stránke SOS - www.sosbb.sk v sekcii Umelecké slovo / Sárova Bystrica.

V deň uzávierky súťaže organizátor vyžrebuje prihlásených do trojčlenných skupín – tzv. vysielacích tímov. Všetci členovia tímu musia absolvovať všetkých päť disciplín. Organizátor prihláseným  oznámi mená a zašle im kontakty na vyžrebovaných spolusúťažiacich, aby sa mohli spoločne pripraviť  a dohodnúť. Je vhodné, aby si  súťažiaci v jednotlivých  skupinách spoločne navrhli názov svojho tímu, napr. Televízia Mladá móda a pod. (fantázii sa medze nekladú).

 Súťaž sa bude konať v prezenčnej forme.

(V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie súťaž prebehne elektronicky podľa propozícií vlaňajšieho ročníka. Tie v prípade potreby aktuálne zverejníme na stránke organizátora – Stredoslovenského osvetového strediska)

Každý vysielací tím sa predstaví v troch kolách za týchto podmienok:

Rozdelenie disciplín:

Redaktor – moderátor: tento súťažiaci zostaví celú reláciu a pred súťažou odovzdá jej scenár. Určí jej tému a charakter relácie. Počas samotnej súťaže túto reláciu moderuje. V duchu témy a charakteru relácie prispôsobí po dohode s ostatnými kolegami obsah a poradie ich príspevkov – reklamu, rozhovor, spravodajstvo a reportáž.

Poznámka:

Predstavte si to tak, že vysielate ucelenú reláciu v TV alebo v rozhlase. Napr. známa relácia Dámsky klub. Môže to byť študentská relácia, športová, o móde, o hudbe, všeobecná a pod. Musíte v nej však zaradiť rozhovor s hosťom, spravodajstvo (odporúčame čo najčerstvejšie), reklamu, krátku reportáž.

Spravodajca – reportér: tento súťažiaci bude v rámci relácie čítať spravodajský text, ktorý si sám pripraví. Jeho druhou disciplínou bude video reportáž. Tú si pripraví (zostaví ju, nasníma a spracuje) sám a prinesie jej hotovú verziu vo formáte mp4 na USB kľúči. Reportáž bude vysielaná počas súťaže priamo v súťažnom kole.

Redaktor – reklamátor: Tento súťažiaci bude na súťaži viesť rozhovor so svojim respondentom.

Jeho druhou disciplínou bude čítanie reklamných oznamov.

Časové limity súťažných disciplín:

Príprava relácie: časovo nie je ohraničená, nakoľko ju súťažiaci bude realizovať vopred s ostatnými spolu súťažiacimi;

Moderovanie relácie: max. 150 sek. (môže byť ako jeden ucelený blok alebo môže sprevádzať celou reláciou);

Spravodajstvo: 60 sek. (odporúčame zostaviť blok z viacerých krátkych správ);

Rozhovor: 180 sek.;

Reportáž: 120 sek. (súťažiaci pripraví reportáž ako video záznam doma a táto disciplína bude prezentovaná počas súťaže na obrazovke);

Reklama: 30 sek. (pripraví blok reklám ako celok alebo 2 – 4 krátke reklamy, použité v relácii ako prestrihy medzi jednotlivými disciplínami . Ide hlavne o čítanie   krátkych reklamných oznamov;

Členmi porôt krajského i celoslovenského kola budú skúsení a renomovaní moderátori a redaktori z viacročnými skúsenosťami s prácou v rozhlase alebo televízii.

Víťazi budú odmenení.