Sárova Bystrica 2023 – BB

#SarovaBystrica


26. október 2023 o 10.00 h | Banská Bystrica

Krajské kolo (Banská Bystrica) súťaže mladých moderátorov a redaktorov Banskobystrického kraja

VÝSLEDKY SÚŤAŽE
 1. kategória (15 – 18 rokov):
 1. miesto: Barbora ELIÁŠOVÁ (Zvolen) – postup do celoslov. kola
 2. miesto: Eva KUBICOVÁ (Lučenec) – postup do celoslov. kola
 3. miesto: Emma Vantrubová (Kalinovo)
 4. miesto: Laura LACKOVÁ (Lučenec)
 1. kategória (19 – 25 rokov):
 1. miesto: Thea OPÁLKOVÁ (Banská Bystrica) – postup do celoslov. kola

 POROTA

Predsedníčka – Mgr.art. Mariana KOVAČECHOVÁ (RTVS – Rádio REGINA Stred, B. Bystrica)

Členky – Mgr.art. Gabriela TOMAJKOVÁ (RTVS – Rádio REGINA Stred, B. Bystrica), Mgr. Iveta DRUGOVÁ (RTVS, štúdio B. Bystrica)

 


Fotogaléria


Propagácia


HISTÓRIA SÚŤAŽE

História Sárovej Bystrice sa začala písať v roku 1984. Za pôvodným nápadom stáli vtedajší kultúrno-osvetový pracovník Eduard Dvorský a riaditeľ Okresného osvetového strediska v Banskej Bystrici Ján Husárik. Obaja hľadali kvalitných spolupracovníkov k tomuto projektu. Obrátili sa na svojich známych, odborníkov na slovo vzatých z Československej televízie a Československého rozhlasu v Banskej Bystrici. Súťaž, vtedy ešte konferencierov a hlásateľov mala zámer pozdvihnúť kultúru v interpretácii hlásateľských, konferencierskych a moderátorských textov, prehlbovať techniku ich prednesu a poskytnúť interpretom možnosť konfrontácie výsledkov svojej práce, odborného rozvoja a rastu. Tieto zámery vo svojej podstate zostali do dnes. V priebehu rokov sa niektoré veci zmenili. Ustálili sa štyri súťažné disciplíny – čítanie spravodajského textu, intrepretácia reklamného textu, moderovanie relácie a vedenie rozhovoru. Jasne sa stanovila veková hranica súťažiacich v dvoch kategóriách – 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov. Zmenila sa aj forma súťaženia. Žrebom vznikajú štvorčlenné tímy (nazývame ich vysielacími smenami), ktoré absolvujú svoje vystúpenia počas celej súťaže. Zásadnou zmenou bolo zriadenie krajských postupových kôl v spolupráci šiestich osvetových stredísk (SOS Banská Bystrica, ZOS Michalovce, KOS Nitra, POS Považská Bystrica, DJZ-ÚOČ Prešov a KKS Žilina. Pre Bratislavský kraj je možnosť súťažiť v Nitre a pre Trnavský kraj v Považskej Bystrici). Víťazi z krajských kôl sa stretnú v celoštátnom finále v Banskej Bystrici.


PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

 Hlavným organizátorom je Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica(SOSBB).  Súťaž je dvojkolová  – krajské kolá a celoštátne finále – a má dve vekové kategórie - 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov.

Záujemcovia musia najskôr absolvovať krajské kolá (B. Bystrica, Michalovce, Nitra, P. Bystrica, Prešov a Žilina). Na základe hodnotení krajských odborných porôt  súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste  v každej vekovej kategórie postupujú do celoštátneho finále.

Súťaží sa v 5 disciplínach:

 1. REDAKČNÁ  PRÍPRAVA UCELENEJ RELÁCIE A JEJ MODEROVANIE
 2. ČÍTANIE SPRAVODAJSKÉHO TEXTU
 3. VEDENIE ROZHOVORU S RESPONDENTOM
 4. VIDEO REPORTÁŽ
 5. INTERPRETÁCIA REKLAMNÉHO TEXTU

Súťaž sa realizuje nasledovným spôsobom:

Každý záujemca o účasť v krajskom kole sa musí do súťaže prihlásiť do termínu a vo forme, ktorú stanoví organizátor príslušného krajského kola. Pre Banskobystrický kraj treba prihlášky podať elektronicky do 14.10.2023. Prihláška bude zverejnená na webovej stránke SOS - www.sosbb.sk v sekcii Umelecké slovo / Sárova Bystrica.

V deň uzávierky súťaže organizátor vyžrebuje prihlásených do trojčlenných skupín – tzv. vysielacích tímov. Všetci členovia tímu musia absolvovať všetkých päť disciplín. Organizátor prihláseným  oznámi mená a zašle im kontakty na vyžrebovaných spolusúťažiacich, aby sa mohli spoločne pripraviť  a dohodnúť. Je vhodné, aby si  súťažiaci v jednotlivých  skupinách spoločne navrhli názov svojho tímu, napr. Televízia Mladá móda a pod. (fantázii sa medze nekladú).

 Súťaž sa bude konať v prezenčnej forme.

(V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie súťaž prebehne elektronicky podľa propozícií vlaňajšieho ročníka. Tie v prípade potreby aktuálne zverejníme na stránke organizátora – Stredoslovenského osvetového strediska)

Každý vysielací tím sa predstaví v troch kolách za týchto podmienok:

Rozdelenie disciplín:

Redaktor – moderátor: tento súťažiaci zostaví celú reláciu a pred súťažou odovzdá jej scenár. Určí jej tému a charakter relácie. Počas samotnej súťaže túto reláciu moderuje. V duchu témy a charakteru relácie prispôsobí po dohode s ostatnými kolegami obsah a poradie ich príspevkov – reklamu, rozhovor, spravodajstvo a reportáž.

Poznámka:

Predstavte si to tak, že vysielate ucelenú reláciu v TV alebo v rozhlase. Napr. známa relácia Dámsky klub. Môže to byť študentská relácia, športová, o móde, o hudbe, všeobecná a pod. Musíte v nej však zaradiť rozhovor s hosťom, spravodajstvo (odporúčame čo najčerstvejšie), reklamu, krátku reportáž.

Spravodajca – reportér: tento súťažiaci bude v rámci relácie čítať spravodajský text, ktorý si sám pripraví. Jeho druhou disciplínou bude video reportáž. Tú si pripraví (zostaví ju, nasníma a spracuje) sám a prinesie jej hotovú verziu vo formáte mp4 na USB kľúči. Reportáž bude vysielaná počas súťaže priamo v súťažnom kole.

Redaktor – reklamátor: Tento súťažiaci bude na súťaži viesť rozhovor so svojim respondentom.

Jeho druhou disciplínou bude čítanie reklamných oznamov.

Časové limity súťažných disciplín:

Príprava relácie: časovo nie je ohraničená, nakoľko ju súťažiaci bude realizovať vopred s ostatnými spolu súťažiacimi;

Moderovanie relácie: max. 150 sek. (môže byť ako jeden ucelený blok alebo môže sprevádzať celou reláciou);

Spravodajstvo: 60 sek. (odporúčame zostaviť blok z viacerých krátkych správ);

Rozhovor: 180 sek.;

Reportáž: 120 sek. (súťažiaci pripraví reportáž ako video záznam doma (potrebné odoslať do 21. 10. 2023)a táto disciplína bude prezentovaná počas súťaže na obrazovke);

Reklama: 30 sek. (pripraví blok reklám ako celok alebo 2 – 4 krátke reklamy, použité v relácii ako prestrihy medzi jednotlivými disciplínami . Ide hlavne o čítanie   krátkych reklamných oznamov;

Členmi porôt krajského i celoslovenského kola budú skúsení a renomovaní moderátori a redaktori z viacročnými skúsenosťami s prácou v rozhlase alebo televízii.

Víťazi budú odmenení.