Sárova Bystrica 2023

#SarovaBystrica


23. – 24. november 2023 | Banská Bystrica

Celoštátne kolo súťaže mladých moderátorov a redaktorov Banskobystrického kraja

23. 11. 2023 o 17.30 h – inštruktážny predsúťažný seminár

24. 11. 2023 o 9.00 h – súťaž

Prihlasovanie na celoštátne kolo súťaže Sárova Bystrica 2023 je možné najneskôr do 10. 11. 2023.


Sárova Bystrica 2023: Vyhodnotenie celoštátneho finále


I. veková kategória 15 – 18 rokov

II. veková kategória 19 – 25 rokov

Špeciálne ceny

1. miesto

ONDREJ ŠTRKOLEC

Bilingválne Gymnázium Milana Hodžu, Sučany

1. miesto
VILIAM DOMINIK ĎURAŠ

Gymnázium sv. Moniky, Prešov

Špeciálna cena za poloprofesionálny výkon
TIMEA VRTÍKOVÁ

STU FIIT, Bratislava

2. miesto
TIMEA STRKÁČOVÁ

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca

2. miesto
JÁN HADŽALA
Gymnázium, Michalovce
 
3. miesto
BARBORA ELIÁŠOVÁ

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen

 3. miesto
THEA OPÁLKOVÁ

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

 
3. miesto
BIANKA BICÁKOVÁ

Gymnázium Konštatínova, Prešov

3. miesto

KRISTÍNA MAGOVÁ

UKF v Nitre

 

Porotcovia:

Braňo Závodský (Rádio Express) – Predseda poroty

Oli Džupinková (Rádio Express)

Martina Kašiarová (TV Markíza)

Mariana Kovačechová (RTVS | Rádio Regina - Stred)

Gregor Mareš (RTVS)


Fotogaléria:

Foto: Miro Zaťko

HISTÓRIA SÚŤAŽE

História Sárovej Bystrice sa začala písať v roku 1984. Za pôvodným nápadom stáli vtedajší kultúrno-osvetový pracovník Eduard Dvorský a riaditeľ Okresného osvetového strediska v Banskej Bystrici Ján Husárik. Obaja hľadali kvalitných spolupracovníkov k tomuto projektu. Obrátili sa na svojich známych, odborníkov na slovo vzatých z Československej televízie a Československého rozhlasu v Banskej Bystrici. Súťaž, vtedy ešte konferencierov a hlásateľov mala zámer pozdvihnúť kultúru v interpretácii hlásateľských, konferencierskych a moderátorských textov, prehlbovať techniku ich prednesu a poskytnúť interpretom možnosť konfrontácie výsledkov svojej práce, odborného rozvoja a rastu. Tieto zámery vo svojej podstate zostali do dnes. V priebehu rokov sa niektoré veci zmenili. Ustálili sa štyri súťažné disciplíny – čítanie spravodajského textu, intrepretácia reklamného textu, moderovanie relácie a vedenie rozhovoru. Jasne sa stanovila veková hranica súťažiacich v dvoch kategóriách – 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov. Zmenila sa aj forma súťaženia. Žrebom vznikajú štvorčlenné tímy (nazývame ich vysielacími smenami), ktoré absolvujú svoje vystúpenia počas celej súťaže. Zásadnou zmenou bolo zriadenie krajských postupových kôl v spolupráci šiestich osvetových stredísk (SOS Banská Bystrica, ZOS Michalovce, KOS Nitra, POS Považská Bystrica, DJZ-ÚOČ Prešov a KKS Žilina. Pre Bratislavský kraj je možnosť súťažiť v Nitre a pre Trnavský kraj v Považskej Bystrici). Víťazi z krajských kôl sa stretnú v celoštátnom finále v Banskej Bystrici.


PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Hlavným organizátorom je Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica(SOSBB).  Súťaž je dvojkolová  – krajské kolá a celoštátne finále – a má dve vekové kategórie - 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov.

Záujemcovia musia najskôr absolvovať krajské kolá (B. Bystrica, Michalovce, Nitra, P. Bystrica, Prešov a Žilina). Na základe hodnotení krajských odborných porôt  súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste  v každej vekovej kategórie postupujú do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční 23. – 24. novembra 2022 v sále V PODKROVÍ Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Úplne vyplnenú prihlášky postupujúcich súťažiacich treba podať elektronicky v čo najkratšom čase po uskutočnení krajského kola, najneskôr však do 11. novembra 2022. Prihláška je  zverejnená na webovej stránke SOS - www.sosbb.sk v sekcii Umelecké slovo / Sárova Bystrica/celoštátne finále.

(Prihlášky na základe výsledkov krajských kôl vyplňujú ich organizátori)

Súťaží sa v 5 disciplínach:

  1. REDAKČNÁ  PRÍPRAVA UCELENEJ RELÁCIE A JEJ MODEROVANIE
  2. ČÍTANIE SPRAVODAJSKÉHO TEXTU
  3. VEDENIE ROZHOVORU S RESPONDENTOM
  4. VIDEO REPORTÁŽ
  5. INTERPRETÁCIA REKLAMNÉHO TEXTU

Súťaž sa realizuje nasledovným spôsobom:

Každý záujemca o účasť v krajskom kole sa musí do súťaže prihlásiť do termínu a vo forme, ktorú stanoví organizátor príslušného krajského kola.

V deň uzávierky súťaže organizátor vyžrebuje prihlásených do trojčlenných skupín – tzv. vysielacích tímov. Všetci členovia tímu musia absolvovať všetkých päť disciplín. Organizátor prihláseným  oznámi mená a zašle im kontakty na vyžrebovaných spolusúťažiacich, aby sa mohli spoločne pripraviť  a dohodnúť. Je vhodné, aby si  súťažiaci v jednotlivých  skupinách spoločne navrhli názov svojho tímu, napr. Televízia Mladá móda a pod. (fantázii sa medze nekladú).

 Súťaž sa bude konať v prezenčnej forme.

(V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie súťaž prebehne elektronicky podľa propozícií vlaňajšieho ročníka. Tie v prípade potreby aktuálne zverejníme na stránke organizátora – Stredoslovenského osvetového strediska) 

Každý vysielací tím sa predstaví v troch kolách za týchto podmienok:

Rozdelenie disciplín:

Redaktor – moderátor: tento súťažiaci zostaví celú reláciu a pred súťažou odovzdá jej scenár. Určí jej tému a charakter relácie. Počas samotnej súťaže túto reláciu moderuje. V duchu témy a charakteru relácie prispôsobí po dohode s ostatnými kolegami obsah a poradie ich príspevkov – reklamu, rozhovor, spravodajstvo a reportáž

Poznámka:

Predstavte si to tak, že vysielate ucelenú reláciu v TV alebo v rozhlase. Napr. známa relácia Dámsky klub. Môže to byť študentská relácia, športová, o móde, o hudbe, všeobecná a pod. Musíte v nej však zaradiť rozhovor s hosťom, spravodajstvo (odporúčame čo najčerstvejšie), reklamu, krátku reportáž.

Spravodajca – reportér: tento súťažiaci bude v rámci relácie čítať spravodajský text, ktorý si sám pripraví. Jeho druhou disciplínou bude video reportáž. Tú si pripraví (zostaví ju, nasníma a spracuje) sám a prinesie jej hotovú verziu vo formáte mp4 na USB kľúči. Reportáž bude vysielaná počas súťaže priamo v súťažnom kole.

Redaktor – reklamátor: Tento súťažiaci bude na súťaži viesť rozhovor so svojim respondentom.

Jeho druhou disciplínou bude čítanie reklamných oznamov.

Časové limity súťažných disciplín:

Príprava relácie: časovo nie je ohraničená, nakoľko ju súťažiaci bude realizovať vopred s ostatnými spolu súťažiacimi;

Moderovanie relácie:   max. 150 sek. (môže byť ako jeden ucelený blok alebo môže sprevádzať celou reláciou);

Spravodajstvo: 60 sek. (odporúčame zostaviť blok z viacerých krátkych správ)

Rozhovor: 180 sek.

Reportáž: 120 sek. (súťažiaci pripraví reportáž ako video záznam doma a táto disciplína bude prezentovaná počas súťaže na obrazovke),

Reklama: 30 sek. (pripraví blok reklám ako celok alebo 2 – 4 krátke reklamy, použité v relácii ako prestrihy medzi jednotlivými disciplínami . Ide hlavne o čítanie   krátkych reklamných oznamov.

Členmi porôt krajského i celoslovenského kola budú skúsení a renomovaní moderátori a redaktori z viacročnými skúsenosťami s prácou v rozhlase alebo televízii.

 Víťazi budú odmenení.


Propagácia