O prednese 2022

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici pripravil Odborný seminár pre pedagógov pracujúcich s umeleckým prednesom detí a mládeže, ktorý nadväzoval na seminár uskutočnený v januári tohto roku a v minulých rokoch.


30.november 2022 o 10.00 | V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica

Účastnícky poplatok: 4 € 


Lektorkou seminára bude

Mgr. Eliška SADÍLEKOVÁ,

lektorka umeleckého prednesu, členka Ústredného poradného zboru pre UP NOC z Bratislavy


Program

.

10:00 – 12:30

Postup pri príprave prednesu

výber vhodného literárneho textu, analýza  a interpretácia textu, dramaturgická úprava, kompozícia prednesu, tvorba výrazu - verbálne a neverbálne výrazové prostriedky

.

12:30 – 13:00

Prestávka

.

13:00 – 15:00

Prvky dramatickej hry v práci s recitátormi, uvoľnenie fantázie, rozvíjanie predstavivosti, dychová, rečová a hlasová technika recitátora

 


Fotogaléria: