Vzdelávanie a prevencia

„Poslaním vzdelania je naučiť ľudí intenzívne a kriticky myslieť. Inteligencia a charakter – to je cieľom pravého vzdelania.”   

(Martin Luther King, Jr.)

Naplniť túto hlbokú myšlienku sa snažíme prostredníctvom interaktívnych besied a seminárov pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, pedagógov, metodikov regionálnych osvetových stredísk i širokú verejnosť vo viacerých tematických okruhoch –prevencia sociálno-patologických javov, výchova k prosociálnosti, regionálna výchova, environmentálna výchova, dejepis, literatúra.

Spolupracujeme s odborníkmi z vysokých škôl, Národného osvetového centra, Policajného zboru SR a ďalších relevantných odborných inštitúcií.

THANK YOU YOGA

Bulletin k podujatiu
Víkend s fotografiou 2022
STARÁ TRADÍCIA – MODERNÝ ŽIVOT


BULLETIN

HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA – 55 ROKOV

Knižný počin Stredoslovenského osvetového strediska


KNIHA

Zdenko Majer a jeho tvorba

Nový dokument
o tradičnej Ľubietovskej keramike


VIDEO

Medená občina

Dokumentárny film o histórii a spôsobe života špaňodolinských baníkov


VIDEO

Stridžie dni

Katarína, Ondrej, Barbora,
Mikuláš, Lucia


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

CD Trnki

Vianočné liturgické
a ľudové piesne


AUDIO

artUM – 2/2021

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

Welcome to Bystrá 2021

Fotoprojekt účastníkov Krajskej
tvorivej dielne – sekcia fotografie


BULLETIN

Sviatok všetkých svätých

Sviatok všetkých svätých,
Dušičky a trochu o smrti


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Sládkovičova Radvaň 2021

Krajská prehliadka v umeleckom
prednese I. – V. kategórie


BULLETIN

HDSaT 2021

55. Horehronské dni
spevu a tanca v Heľpe


BULLETIN

100PA – 1/2021

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

artUM – 1/2021

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

etnUM – 1/2021

Interdisciplinárny, vedecko-odborný,
recenzovaný časopis.


ČASOPIS

Nové časopisy v SOS

Prezentácia a krst nových časopisov,
ktorých vydavateľom je naša inštitúcia.


EDIČNÁ ČINNOSŤ