Vzdelávanie a prevencia

„Poslaním vzdelania je naučiť ľudí intenzívne a kriticky myslieť. Inteligencia a charakter – to je cieľom pravého vzdelania.”   

(Martin Luther King, Jr.)

Naplniť túto hlbokú myšlienku sa snažíme prostredníctvom interaktívnych besied a seminárov pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, pedagógov, metodikov regionálnych osvetových stredísk i širokú verejnosť vo viacerých tematických okruhoch –prevencia sociálno-patologických javov, výchova k prosociálnosti, regionálna výchova, environmentálna výchova, dejepis, literatúra.

Spolupracujeme s odborníkmi z vysokých škôl, Národného osvetového centra, Policajného zboru SR a ďalších relevantných odborných inštitúcií.

Stridžie dni

Katarína, Ondrej, Barbora,
Mikuláš, Lucia


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Nové CD: TRNKI

VIANOČNÉ ĽUDOVÉ A LITURGICKÉ PIESNE
Krst CD počas vianočného koncertu:
3. december 2021 o 18.00 h


CD

Welcome to Bystrá 2021

Fotoprojekt účastníkov Krajskej
tvorivej dielne – sekcia fotografie


BULLETIN

Sviatok všetkých svätých

Sviatok všetkých svätých,
Dušičky a trochu o smrti


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Sládkovičova Radvaň 2021

Krajská prehliadka v umeleckom
prednese I. – V. kategórie


BULLETIN

HDSaT 2021

55. Horehronské dni
spevu a tanca v Heľpe


BULLETIN

100PA – 1/2021

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

artUM – 1/2021

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

etnUM – 1/2021

Interdisciplinárny, vedecko-odborný,
recenzovaný časopis.


ČASOPIS

Nové časopisy v SOS

Prezentácia a krst nových časopisov,
ktorých vydavateľom je naša inštitúcia.


EDIČNÁ ČINNOSŤ

Výtvarné Spektrum 2021

58. ročník celoštátnej postupovej súťaže
a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby


BULLETIN

Archív SOS

Mapujeme doposiaľ vydané
publikácie SOS v Banskej Bystrici


EDIČNÁ ČINNOSŤ

Turíce, Rusadlá

Svätodušné sviatky sú po vianočných a veľkonočných
tretím najväčším kresťanským sviatkom.


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Lásky orlov tatranských

Cyklus príbehov osudových lások
básnikov štúrovskej generácie: VIII. časť


(Divný) Janko a Mária Polexína

Veľkonočný pondelok

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO