Vzdelávanie a prevencia

„Poslaním vzdelania je naučiť ľudí intenzívne a kriticky myslieť. Inteligencia a charakter – to je cieľom pravého vzdelania.”   

(Martin Luther King, Jr.)

Naplniť túto hlbokú myšlienku sa snažíme prostredníctvom interaktívnych besied a seminárov pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, pedagógov, metodikov regionálnych osvetových stredísk i širokú verejnosť vo viacerých tematických okruhoch –prevencia sociálno-patologických javov, výchova k prosociálnosti, regionálna výchova, environmentálna výchova, dejepis, literatúra.

Spolupracujeme s odborníkmi z vysokých škôl, Národného osvetového centra, Policajného zboru SR a ďalších relevantných odborných inštitúcií.

Neštúrovský Štúrovec – 2.časť

Samuel Dobroslav Štefanovič
Príspevok z cyklu
Osudy prachom zaviate

Neštúrovský Štúrovec – 1.časť

Samuel Dobroslav Štefanovič
Príspevok z cyklu
Osudy prachom zaviate

Etnografické okienko

Sviatok všetkých svätých,
Dušičky a trochu o smrti

Extrémizmus

Besedy pre žiakov ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica