Vzdelávanie a prevencia

„Poslaním vzdelania je naučiť ľudí intenzívne a kriticky myslieť. Inteligencia a charakter – to je cieľom pravého vzdelania.”   

(Martin Luther King, Jr.)

Naplniť túto hlbokú myšlienku sa snažíme prostredníctvom interaktívnych besied a seminárov pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, pedagógov, metodikov regionálnych osvetových stredísk i širokú verejnosť vo viacerých tematických okruhoch –prevencia sociálno-patologických javov, výchova k prosociálnosti, regionálna výchova, environmentálna výchova, dejepis, literatúra.

Spolupracujeme s odborníkmi z vysokých škôl, Národného osvetového centra, Policajného zboru SR a ďalších relevantných odborných inštitúcií.

100PA – 1/2021

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

artUM – 1/2021

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

etnUM – 1/2021

Interdisciplinárny, vedecko-odborný,
recenzovaný časopis.


ČASOPIS

100PA – 1/2022

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

artUM – 1/2022

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

Nové časopisy v SOS

Prezentácia a krst nových časopisov,
ktorých vydavateľom je naša inštitúcia.


EDIČNÁ ČINNOSŤ

Výtvarné Spektrum 2021

58. ročník celoštátnej postupovej súťaže
a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby


BULLETIN

Archív SOS

Mapujeme doposiaľ vydané
publikácie SOS v Banskej Bystrici


EDIČNÁ ČINNOSŤ

Turíce, Rusadlá

Svätodušné sviatky sú po vianočných a veľkonočných
tretím najväčším kresťanským sviatkom.


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Lásky orlov tatranských

Cyklus príbehov osudových lások
básnikov štúrovskej generácie: VIII. časť


(Divný) Janko a Mária Polexína

Veľkonočný pondelok

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Veľkonočná nedeľa

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Biela sobota

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Veľký piatok

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO

Zelený štvrtok

Zvyky viažuce sa k veľkonočným sviatkom.
 


ETNOGRAFICKÉ OKIENKO