Vzdelávanie a prevencia

„Poslaním vzdelania je naučiť ľudí intenzívne a kriticky myslieť. Inteligencia a charakter – to je cieľom pravého vzdelania.”   

(Martin Luther King, Jr.)

Naplniť túto hlbokú myšlienku sa snažíme prostredníctvom interaktívnych besied a seminárov pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, pedagógov, metodikov regionálnych osvetových stredísk i širokú verejnosť vo viacerých tematických okruhoch –prevencia sociálno-patologických javov, výchova k prosociálnosti, regionálna výchova, environmentálna výchova, dejepis, literatúra.

Spolupracujeme s odborníkmi z vysokých škôl, Národného osvetového centra, Policajného zboru SR a ďalších relevantných odborných inštitúcií.

Iskry zo zaviatej pahreby

Poetický program vysielaný pri príležitosti
165. výročia tragickej smrti Ľudovíta Štúra.


ONLINE REPRÍZA

Blízki z ďaleka
Online

Stretnutie so zahraničnými Slovákmi pochádzajúcimi z miest a obcí Banskobystrického kraja.


POZVÁNKA

Lásky orlov tatranských

Cyklus príbehov osudových lások
básnikov štúrovskej generácie: VII. časť


Anička, Janko a Jozef Miloslav

Neštúrovský Štúrovec – 2.časť

Samuel Dobroslav Štefanovič
Príspevok z cyklu
Osudy prachom zaviate

Neštúrovský Štúrovec – 1.časť

Samuel Dobroslav Štefanovič
Príspevok z cyklu
Osudy prachom zaviate

Extrémizmus

Besedy pre žiakov ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica