Stredoslovenské osvetové stredisko

kultúrno-osvetová inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Pôsobnosť

 • územná pre okresy Brezno a Banská Bystrica
 • metodická pre ROS Banskobystrického kraja

Cieľové skupiny

 • deti, mládež a dospelá široká verejnosť
 • subjekty záujmovej umeleckej činnosti
  a neprofesionálnej umeleckej tvorby

 

Kultúrne služby a aktivity

Stredoslovenské osvetové stredisko:

 • ORGANIZUJE
  súťaže, podujatia, koncerty a festivaly zamerané na podporu a rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby v oblasti divadla, vizuálneho umenia (film, foto, video, výtvarné umenie), tradičnej kultúry, hudby, spevu a umeleckého prednesu
 • VZDELÁVA
  a realizuje workshopy a tvorivé dielne pre subjekty záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, realizuje výchovno-vzdelávacie aktivity v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, ekologickej a regionálnej výchovy
 • UMELECKY SPRACOVÁVA
  vyhľadáva, dokumentuje, archivuje, ochraňuje a sprostredkováva prejavy nehmotného kultúrneho dedičstva širokej verejnosti
 • PODPORUJE
  miestnu kultúru a jej nositeľov v regióne a kraji
 • ŠTATISTICKY SPRACOVÁVA
  informácie o kultúrno-osvetovej činnosti a vytvára databázu informácií o stave a úrovni miestnej kultúry v rámci územia svojej pôsobnosti
 • POSKYTUJE PORADENSTVO
  organizátorom kultúrno-osvetových podujatí súvisiace s ich prípravou a realizáciou

História

Stredoslovenské osvetové stredisko, pôvodne Dom osvety bol založený 3. septembra 1952 a stal sa hlavným organizátorom kultúrneho života v okrese Banská Bystrica (v súčasnosti okresy Brezno a Banská Bystrica). Od svojho vzniku inštitúcia zmenila svoj názov niekoľkokrát:

 

Krajský dom osvety v Banskej Bystrici (1957 – 1963)

Okresný osvetový dom v Banskej Bystrici (1963 – 1974)

Okresné osvetové stredisko v Banskej Bystrici (1974 – 1991)

Regionálne kultúrne stredisko v Banskej Bystrici (1992 – 1996)

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici (1996 – dodnes)

 

V  roku 2002 inštitúcia zmenila aj sídlo. Z pôvodnej budovy na Hornej ulici č. 21 sa inštitúcia presťahovala do budovy na Dolnej ulici č. 35, ktorá je zaradená do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Meštiansky dom pôvodne renesančný, bol postavený na starších základoch, o čom svedčia archeologické nálezy množstva gotických kachlíc.

Tieto nálezy sú dôkazom toho, že v 15. storočí tu existovala dielňa zaoberajúca sa výrobou kachlíc. Po požiari v roku 1761 bol objekt niekoľkokrát prestavaný a terajší vzhľad fasády je z 19. storočia.


RIADITELIA INŠTITÚCIE


Vojtech Babiak
Jozef Moravčík (1968 – 1972)
Ján Husárik (1972 – 1998)
Pavol Halaj (1999)
Mária Palúchová (2000 – 2018)
Tatiana Salajová (2019 – dodnes)


ROK OSVETY 2020