Publikačná činnosť

„Poslaním vzdelania je naučiť ľudí intenzívne a kriticky myslieť. Inteligencia a charakter – to je cieľom pravého vzdelania.”   

(Martin Luther King, Jr.)

Naplniť túto hlbokú myšlienku sa snažíme prostredníctvom interaktívnych besied a seminárov pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, pedagógov, metodikov regionálnych osvetových stredísk i širokú verejnosť vo viacerých tematických okruhoch –prevencia sociálno-patologických javov, výchova k prosociálnosti, regionálna výchova, environmentálna výchova, dejepis, literatúra.

Spolupracujeme s odborníkmi z vysokých škôl, Národného osvetového centra, Policajného zboru SR a ďalších relevantných odborných inštitúcií.

100PA – 1/2021

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

100PA – 1/2022

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

100PA – 2/2021

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

55 ROKOV „NA HEĽPE“

Dokumentárna výstava dejín a vývoja
Horehronských dni spevu a tanca v Heľpe


VÝSTAVA

55. HDST | 2021

55. Horehronské dni
spevu a tanca v Heľpe


BULLETIN

Archív SOS

Mapujeme doposiaľ vydané
publikácie SOS v Banskej Bystrici


EDIČNÁ ČINNOSŤ

artUM – 1/2021

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

artUM – 1/2022

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

artUM – 2/2021

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

CD Trnki

Vianočné liturgické
a ľudové piesne


AUDIO

etnUM – 1/2021

Interdisciplinárny, vedecko-odborný,
recenzovaný časopis.


ČASOPIS

HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA – 55 ROKOV

Knižný počin Stredoslovenského osvetového strediska


KNIHA

JULO BARTOŠ ŠUKO

Výstava venovaná
výnimočnému muzikantovi


VÝSTAVA

ĽUBO MEDVEĎ ONDRÍK

Výstava venovaná
majstrovi ľudovej umeleckej výroby


VÝSTAVA