Publikačná činnosť

„Poslaním vzdelania je naučiť ľudí intenzívne a kriticky myslieť. Inteligencia a charakter – to je cieľom pravého vzdelania.”   

(Martin Luther King, Jr.)

Naplniť túto hlbokú myšlienku sa snažíme prostredníctvom interaktívnych besied a seminárov pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, pedagógov, metodikov regionálnych osvetových stredísk i širokú verejnosť vo viacerých tematických okruhoch –prevencia sociálno-patologických javov, výchova k prosociálnosti, regionálna výchova, environmentálna výchova, dejepis, literatúra.

Spolupracujeme s odborníkmi z vysokých škôl, Národného osvetového centra, Policajného zboru SR a ďalších relevantných odborných inštitúcií.

Medená občina

Dokumentárny film o histórii a spôsobe života špaňodolinských baníkov


VIDEO

Nové časopisy v SOS

Prezentácia a krst nových časopisov,
ktorých vydavateľom je naša inštitúcia.


EDIČNÁ ČINNOSŤ

OZVENY V ČASE

Ozveny staroslovienčiny
pod Kráľovou hoľou 2022


VÝSTAVA

Sládkovičova Radvaň 2021

Krajská prehliadka v umeleckom
prednese I. – V. kategórie


BULLETIN

TAJOMNÁ TVÁR JEŽIŠA KRISTA

Fotografická výstava ikon z Albánska, Grécka, Rumunska a Ruska z obdobia od 16. do 19. storočia


VÝSTAVA

THANK YOU YOGA

Víkend s fotografiou 2022
STARÁ TRADÍCIA – MODERNÝ ŽIVOT


BULLETIN

Výtvarné Spektrum 2021

58. ročník celoštátnej postupovej súťaže
a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby


BULLETIN

Welcome to Bystrá 2021

Fotoprojekt účastníkov Krajskej
tvorivej dielne – sekcia fotografie


BULLETIN

Zdenko Majer a jeho tvorba

Nový dokument
o tradičnej Ľubietovskej keramike


VIDEO