HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA – 55 ROKOV


KNIHA

HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA – 55 ROKOV

 


ISBN 978-80-974227-2-1


Knižný počin Stredoslovenského osvetového strediska

Po takmer dvoch rokoch prípravy, Stredoslovenské osvetové stredisko a Obec Heľpa vydali knihu Horehronské dni spevu a tanca – 55 rokov. Na viac ako 250 strán publikácia mapuje vznik, vývoj, dramaturgiu, sprievodné podujatia a súčasnosť festivalu, vrátane zoznamov účinkujúcich, autorov programov a bohatého fotografického materiálu. Začína sa príhovormi vydavateľov a úvodnými kapitolami, ako sú Stručný prehľad dejín a súčasnosti obce a Vznik HDST v kontexte scénického folklorizmu na Slovensku. Nasleduje najobsiahlejšia kapitola Z dejín festivalu, ktorá je ilustrovaná veľmi vzácnymi archívnymi fotografiami. Nechýba ani prierez dramaturgiou hlavných programov, či sprievodné podujatia a súčasnosť a smerovanie festivalu. Okrem faktografických údajov je tu aj kapitola Spomíname a prajeme..., v ktorej si osobnosti folkloristického života regiónu zaspomínali na ich účasť na festivale, na ľudí, s ktorými spolupracovali, na pekné chvíle na úsmevné príhody. Z dokumentárneho hľadiska je veľmi významná kapitola Zoznamy, ktorá sa nachádza na konci knihy a mapuje zoznam všetkých programov na 55. ročníkoch festivalu, zoznam účinkujúcich, zoznam autorov scénických programov a zoznam sprievodných podujatí.

Podľa slov zostavovateľky Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, najväčšou výzvou bolo napísať dejiny festivalu, keďže o tomto podujatí bolo v odbornej, ale aj v populárnej literatúre veľmi málo písané a pamätníkov, ktorí si spomínajú na začiatky festivalu, je žiaľbohu už veľmi málo. Našťastie, v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici sa našiel archív, ktorý síce nie je systematizovaný, ale bez ktorého by sa k príprave takejto publikácie určite nemohlo pristúpiť. V archíve je veľmi vzácny materiál, od prvých zápisníc zo zasadnutí prípravných výborov, vyhodnotení jednotlivých ročníkov, až po scenáre, štatúty, dramaturgické koncepcie a pod., ktoré boli hlavným zdrojom napísania tejto kapitoly.


 


Ako autorský kolektív knihy sa podpisujú Katarína Mosnáková Bagľašová, Tatiana Salajová a Tatiana Urbanová. Na príprave publikácie spolupracovali Mária Kemková a Igor Kovačovič, recenzentkou bola Jana Ambrózová, pokým jazykovú korektúru mal na starosti Martin Lokša. Významnou zložkou knihy sú fotografie, ktoré boli zabezpečené z archívu SOS, archívu Horehronského múzea v Brezne, Literárneho a hudobného múzea Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a súkromných zbierok. Najviac zastúpených je fotografií Petra Berčíka, ale aj Jakuba Gaňu, Miroslava Zaťka, Jaroslava Scholtza a iných. Fotografie upravil Matúš Druga a grafický dizajn a zalamovanie publikácie mal na starosti Rudolf Szabó.

Z knihy, okrem iného zisťujeme, že počas 55 ročníkov HDST organizátori zaznamenali účasť vyše 70 folklórnych súborov dospelých, vyše 60 detských folklórnych súborov, viac ako 100 folklórnych skupín, niekoľkých profesionálnych kolektívov a veľkého počtu sólistov, ľudových hudieb a iných folklórnych zoskupení, interpretov a hostí. Okrem toho sa v programoch slávností predstavilo takmer 80 folklórnych hudobných a speváckych kolektívov zo zahraničia. Nezanedbateľné sú aj desiatky výstav, jarmokov, dielní a iných sprievodných podujatí.

Striedali sa generácie účastníkov a návštevníkov festivalu, menilo sa personálne obsadenie organizátorov, pribúdali nové obsahy a objekty na realizáciu podujatia, vylepšovali sa technické podmienky a vizuálna identita. Každá doba priniesla niečo nové. Z malého okresného podujatia sa vyprofiloval veľký folklórny festival, ktorý si pevne drží svoje miesto medzi festivalovými stálicami Slovenska. Vďaka za to patrí najmä organizátorom, ktorí si kládli vždy väčšie nároky, čím sa festival v jednotlivých dekádach skvalitňoval a zvyšoval svoj kultúrny vplyv na regionálny rozvoj, ale aj kultúrne pnutie v regióne, resp. na strednom Slovensku.

Vydanie knihy podporili Fond na podporu umenia a BBSK.


UKÁŽKA Z KNIHY ...KRST KNIHYPREDSTAVENIE KNIHY