Betlehemské hry na strednom Slovensku

#BetlehemskéHryNaStrednomSlovensku


Nominácia nového prvku do Reprezentatívneho zoznamu NKD Slovenska.


Betlehemská hra, alebo lokálne choďeňie s betľehemom, gubajka, pošajdes, jasľičkári, jasličkare, betlehemci, betlehemesek, krippelei, jasličková hra a iné, je ľudová vianočná hra o narodení Ježiška. Jej vznik je spätý so stredovekým liturgickým divadlom a kultom jaslí. Tematicky vychádza z evanjelia sv. Lukáša, podľa ktorého Anjel zvestoval narodenie Spasiteľa ako prvým pastierom vďaka čomu sú v betlehemskej hre prítomné valaské, pastierske a zbojnícke motívy. Priebeh hry je nasledovný: predstavenie pastierov, zvestovanie narodenia Pána, cesta do Betlehema a obdarovanie Ježiška. V závere sa spievajú koledy, vo vybraných lokalitách sa tancuje i odzemok. K základným postavám patrí Anjel, ktorý nosí betlehem, valasi - Fedor, Stacho a pastieri Bača a nemotorný Starý alebo Kubo.

Zápisom nového prvku do Reprezentatívneho zoznamu NKD Slovenska by sa posilnilo postavenie a uznanie betlehemských hier v spoločnosti, zdôraznila by sa potreba jeho ochrany a revitalizácie, podporili by sa jednak samotní protagonisti resp. lokálni aktéri, ktorí prvok v súčasnosti zachovávajú a jednak inštitúcie a organizácie k tomu, aby prispievali k spravovaniu, zachovaniu, ochrane a citlivému propagovaniu tohto kultúrneho dedičstva.

Na príprave nominácie prvku sa spolupodieľa Stredoslovenské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Mesto Hriňová a občianske združenie Javorie.


Dňa 17. 1. 2024 zasadla druhýkrát v cykle Výzvy 2023 Odborná komisia pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. 

Na základe odporúčania členov odbornej komisie bol podaný návrh na úpravu predloženého prvku. Odborná komisia navrhuje a odporúča upraviť názov nominácie na „Betlehemské hry na strednom Slovensku“. S návrhom odbornej komisie sa stotožňujú jednak predkladatelia i samotní nositelia tradície.