Sárova Bystrica 2021

#SarovaBystrica


25. november 2021 | Banská Bystrica – onlineSárova Bystrica 2021: Vyhodnotenie celoštátneho finále


I. veková kategória 15 – 18 rokov

II. veková kategória 19 – 25 rokov

Špeciálne ceny

1. miesto
MAREK BALÁŽ
Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš
1. miesto
NATÁLIA MLATECOVÁ
Gymnázium, Šurany
Cena poroty za kreativitu a spoločenskú zodpovednosť
KATARÍNA BOŠKOVÁ
Gymnázium, Považská Bystrica
2. miesto
MATÚŠ MÁCA
Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
2. miesto
TIMEA VRTÍKOVÁ
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
Cena diváka: I. veková kategória 15 – 18 rokov
KRISTÍNA RAČEKOVÁ
160 platných hlasov
3. miesto
VANESA KÁNOVÁ
Gymnázium, Brezno
3. miesto
JURAJ ŠUŇAL
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
SIMONA ČERNÁKOVÁ
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Cena diváka: II. veková kategória 19 – 25 rokov
NATÁLIA MLATECOVÁ
30 platných hlasov

 

Hodnotiaci seminár celoštátneho finále Sárovej Bystrice sa uskutočnil 25. novembra 2020
prostredníctvom online aplikácie Zoom.


Súťaž mladých moderátorov-redaktorov SÁROVA BYSTRICA zmenila svoju formu v roku 2020, kedy sa po prvýkrát nekonala prezenčne, ale výhradne v on-line priestore. Táto zmena bola vynútená opatreniami v rámci pandémie a priniesla aj nové a aj pozitívne výsledky. Hoci Stredoslovenské osvetové stredisko preferovalo a naďalej preferuje živú formu súťaže, aj v roku 2021 po dohode s ostatnými organizátormi krajských kôl sme sa rozhodli zopakovať dištančnú formu. Podmienili to viaceré argumenty – (ne)možnosti cestovať z okresu do okresu, obmedzenia kapacít, rozdiely podmienok v jednotlivých okresoch, prísne nariadenia školského covid automatu a pod.  Na druhej strane, v rámci náplne poslania a práce osvetových stredísk je táto súťaž jedinou, ktorá bez výhrad patrí do sveta médií a on-line prezentácia súťažiacich prilákala k sledovaniu veľký počet divákov, čo v konečnom dôsledku pomáha aj k propagácii súťaže.  Osvedčili sa aj odborné semináre prostredníctvom aplikácie ZOOM, ktoré plánujeme uskutočniť aj v tomto roku.

Pri  práci na nových súťažných pravidlách sme vychádzali  zo skúsenosti z predošlého ročníka a veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť opäť zaujímavé podujatie.


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA ROK 2021

Súťaž mladých moderátorov - redaktorov SÁROVA BYSTRICA 2021 sa bude konať v on-line forme. Je určená pre mladých ľudí od 15 – 25 rokov. Súťaž je dvojkolová. Záujemcovia musia najskôr absolvovať krajské kolá (B. Bystrica, Michalovce, Nitra, P. Bystrica, Prešov a Žilina). Na základe hodnotení krajských odborných porôt  súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste  v každej vekovej kategórie postupujú do celoštátneho finále.  Celoštátne finále organizuje Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.

ON LINE FORMA SÚŤAŽE PRE ROK 2021

Každý prihlásený súťažiaci nasníma jednotlivé súťažné disciplíny do ucelenej RELÁCIE, ktorú sám MODERUJE a je povinný zaradiť do relácie ďalšie disciplíny: ČÍTANIE SPRAVODAJSKÉHO TEXTU, INTERPRETÁCIA REKLAMNÉHO TEXTU, ROZHOVOR S RESPONDENTOMREPORTÁŽ.

Súťažné video relácie môže súťažiaci nasnímať kamerou, smartfónom, tabletom. Zábery je potrebné komponovať na šírku obrazu. Súťažné disciplíny ĆITANIE SPRAVODAJSKÉHO TEXTU A ROZHOVOR musí byť nasnímaná na jeden záber – bez strihov.

REKLAMU odporúčame spracovať buď ako jeden reklamný blok alebo môžete spraviť viac samostatných reklám, ktorými reláciu prestriháte medzi jednotlivými súťažnými disciplínami. Hodnotení budete hlavne za moderátorské zvládnutie reklamného textu.

REPORTÁŽ je možné dopĺňať obrazovými ilustračnými zábermi, anketou, krátkym rozhovorom a podporiť tak svoju reportáž. Hodnotí sa obsah reportáže a moderátorský výkon, nie spravovanie filmárskej stránky.

Všetky disciplíny je potrebné zostrihnúť do jedného uceleného dokumentu v maximálnom trvaní 9 minúť, ktorý zašlete organizátorovi krajského kola. Názov videa odporúčame nazvať: sarby21_priezvisko.mp4 alebo .mov, v rozlíšení full HD, prípadne HD

 

POZNÁMKA

V prípade, že nemáte technické možnosti, alebo schopnosti vytvoriť požadovaný video dokument, máte možnosť obrátiť sa na nás.

 

ČASOVÉ LIMITY DISCIPLÍN

RELÁCIA – samotné moderovanie relácie má časový limit 120 sekúnd; potrebné zaslať scenár vo formáte doc, docx, pdf.

SPRAVODAJSTVO – čítanie správ, tento blok má trvanie 60 sekúnd;

ROZHOVOR – táto disciplína má 180 sekúnd;

REPORTÁŽ – reportáž vrátane obrazového materiálu má 150 sekúnd;

REKLAMA – súčet reklamných oznamov má 30 sekúnd (odporúčame v časovom limite prečítať 2-4 príspevky, je možné ich zaradiť ako jeden ucelený blok na jeden záber, ale je možné ich rozdeliť na viac častí, ktoré nesmú presiahnuť časový limit)


História Sárovej Bystrice sa začala písať v roku 1984. Za pôvodným nápadom stáli vtedajší kultúrno-osvetový pracovník Eduard Dvorský a riaditeľ Okresného osvetového strediska v Banskej Bystrici Ján Husárik. Obaja hľadali kvalitných spolupracovníkov k tomuto projektu. Obrátili sa na svojich známych, odborníkov na slovo vzatých z Československej televízie a Československého rozhlasu v Banskej Bystrici. Súťaž, vtedy ešte konferencierov a hlásateľov mala zámer pozdvihnúť kultúru v interpretácii hlásateľských, konferencierskych a moderátorských textov, prehlbovať techniku ich prednesu a poskytnúť interpretom možnosť konfrontácie výsledkov svojej práce, odborného rozvoja a rastu. Tieto zámery vo svojej podstate zostali do dnes. V priebehu rokov sa niektoré veci zmenili. Ustálili sa štyri súťažné disciplíny – čítanie spravodajského textu, intrepretácia reklamného textu, moderovanie relácie a vedenie rozhovoru. Jasne sa stanovila veková hranica súťažiacich v dvoch kategóriách – 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov. Zmenila sa aj forma súťaženia. Žrebom vznikajú štvorčlenné tímy (nazývame ich vysielacími smenami), ktoré absolvujú svoje vystúpenia počas celej súťaže. Zásadnou zmenou bolo zriadenie krajských postupových kôl v spolupráci šiestich osvetových stredísk (SOS Banská Bystrica, ZOS Michalovce, KOS Nitra, POS Považská Bystrica, DJZ-ÚOČ Prešov a KKS Žilina. Pre Bratislavský kraj je možnosť súťažiť v Nitre a pre Trnavský kraj v Považskej Bystrici). Víťazi z krajských kôl sa stretnú v celoštátnom finále v Banskej Bystrici.