Sárova Bystrica

Súťaž mladých moderátorov

História Sárovej Bystrice sa začala písať v roku 1984. Za pôvodným nápadom stáli vtedajší kultúrno-osvetový pracovník Eduard Dvorský a riaditeľ Okresného osvetového strediska v Banskej Bystrici Ján Husárik. Obaja hľadali kvalitných spolupracovníkov k tomuto projektu. Obrátili sa na svojich známych, odborníkov na slovo vzatých z Československej televízie a Československého rozhlasu v Banskej Bystrici.

Súťaž, vtedy ešte konferencierov a hlásateľov, mala zámer pozdvihnúť kultúru v interpretácii hlásateľských, konferencierskych a moderátorských textov, prehlbovať techniku ich prednesu a poskytnúť interpretom možnosť konfrontácie výsledkov svojej práce, odborného rozvoja a rastu. Tieto zámery vo svojej podstate zostali do dnes.

V priebehu rokov sa niektoré veci zmenili. Ustálili sa štyri súťažné disciplíny – čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, moderovanie relácie a vedenie rozhovoru. Jasne sa stanovila veková hranica súťažiacich v dvoch kategóriách – 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov. Zmenila sa aj forma súťaženia. Žrebom vznikajú štvorčlenné tímy (nazývame ich vysielacími smenami), ktoré absolvujú svoje vystúpenia počas celej súťaže.

Sárova Bystrica 2023

Celoštátne kolo súťaže mladých
moderátorov, redaktorov
23. – 24. november 2023


SÚŤAŽ

Sárova Bystrica 2023 – BB

Súťaž mladých moderátorov a redaktorov
Banskobystrického kraja
26. október 2023


SÚŤAŽ

Sárova Bystrica 2023 – semináre

Odborné semináre:
27. 9. 2023 Ako natočiť reportáž
4. 10. 2023Práca moderátora


SEMINÁRE

Sárova Bystrica 2022 – BB

Súťaž mladých moderátorov a redaktorov
Banskobystrického kraja
27. október 2022


SÚŤAŽ

Sárova Bystrica 2022

Celoštátne kolo súťaže mladých
moderátorov, redaktorov
24. - 25. november 2022


SÚŤAŽ

Sárova Bystrica 2022 – semináre

Odborné semináre:
13. 9. / 14. 9. 2022Práca Moderátora
29. 9. / 30. 9. 2022 Ako natočiť reportáž


SEMINÁRE

Sárova Bystrica 2021

Celoštátne kolo súťaže mladých
moderátorov, redaktorov
25. november 2021


SÚŤAŽ

Sárova Bystrica 2021 – BB

Súťaž mladých moderátorov a redaktorov
Banskobystrického kraja
18. november 2021


SÚŤAŽ

Sárova Bystrica
35 rokov

Súťaž mladých moderátorov, redaktorov.


VÝROČIE

Sárova Bystrica 2020
Celoštátne finále – 36.ročník

Celoštátna súťaž mladých moderátorov, redaktorov

Sárova Bystrica 2020
Semináre

V rámci súťaže mladých moderátorov, redaktorov, Sárova Bystrica 2020, sme si pre vás pripravili obsahovo veľmi hodnotné semináre.

Sárova Bystrica 2020
Krajské kolo

Súťaž mladých moderátorov, redaktorov


Súťaž mladých moderátorov

História Sárovej Bystrice sa začala písať v roku 1984. Za pôvodným nápadom stáli vtedajší kultúrno-osvetový pracovník Eduard Dvorský a riaditeľ Okresného osvetového strediska v Banskej Bystrici Ján Husárik. Obaja hľadali kvalitných spolupracovníkov k tomuto projektu. Obrátili sa na svojich známych, odborníkov na slovo vzatých z Československej televízie a Československého rozhlasu v Banskej Bystrici.

Súťaž, vtedy ešte konferencierov a hlásateľov, mala zámer pozdvihnúť kultúru v interpretácii hlásateľských, konferencierskych a moderátorských textov, prehlbovať techniku ich prednesu a poskytnúť interpretom možnosť konfrontácie výsledkov svojej práce, odborného rozvoja a rastu. Tieto zámery vo svojej podstate zostali do dnes.

V priebehu rokov sa niektoré veci zmenili. Ustálili sa štyri súťažné disciplíny – čítanie spravodajského textu, intrepretácia reklamného textu, moderovanie relácie a vedenie rozhovoru. Jasne sa stanovila veková hranica súťažiacich v dvoch kategóriách – 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov. Zmenila sa aj forma súťaženia. Žrebom vznikajú štvorčlenné tímy (nazývame ich vysielacími smenami), ktoré absolvujú svoje vystúpenia počas celej súťaže. 

 

SÁROVA BYSTRICA 2020 – celoštátna súťaž mladých moderátorov - redaktorov 

Z dôvodov hygienických opatrení a obmedzení hromadných podujatí  a v snahe zachovať súťaž aj v roku 2020 sme prispôsobili súťaž mladých moderátorov po novom.

Na úvod treba pripomenúť, že v tomto čase médií a otvoreného on line priestoru  patrí táto súťaž práve sem. Preto sme sa rozhodli súťaž inovovať a presunúť ju v tomto ročníku do internetového priestoru. Sme však presvedčení, že neoceniteľnou súčasťou súťaže bol a naďalej zostáva priamy osobný kontakt súťažiacich navzájom, súťažiacich s odborníkmi a aj s organizátormi. Toto chceme aj do budúcnosti zachovať. Tohtoročná situácia to však neumožňuje, a preto sme pripravili novú formu súťaže.

 

AKÝ BUDE PRIEBEH KRAJSKÉHO KOLA (BB)

Krajské kolo sa uskutoční 5. 11.2020 od 9.30h (P R I H L Á Š K U  môžete posielať do 2.11.2020 15.00h) za prítomnosti odbornej poroty, ktorej budú premietnuté všetky súťažné príspevky. Táto časť bude streamovaná prostredníctvom Facebook live na @osvetabb.

Všetci súťažiaci by mali vysielanie sledovať príspevky. Súťaž budú môcť sledovať aj ostatní záujemcovia, ktorí budú mať možnosť podporiť svojich favoritov a určiť tak víťaza diváckej ceny.

Po odvysielaní posledného súťažného príspevku sa vysielanie ukončí.

Po porade odbornej poroty a stanovení výsledkov sa bude konať ODBORNÝ HODNOTIACI SEMINÁR formou on line mítingu cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovacie údaje zašleme všetkým súťažiacim a ich pedagógom.

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Do súťaže sa prihlasujete na prostredníctvom elektronickej prihlášky na web stránke Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici - https://sarovabystrica.sosbb.sk/

Ak máte záujem o niektorý z pripravených seminárov prihlásite sa tiež na web stránke SOS v kolonke semináre, kde si vyberiete ten, o ktorý máte záujem

https://sarovabystrica.sosbb.sk/seminare/

 

ČO ZOSTÁVA

Zostáva rozdelenie súťažiacich na dve vekové kategórie.

Kategória 15-18 rokov – súťaže sa teda môžu zúčastniť všetci mladí ľudia, ktorí do termínu krajského kola dovŕšia 15 rokov veku a neprekročia vek 18. rokov;

Kategória 19-25 rokov – v tejto kategórii sú zaradení všetci tí, ktorí pred termínom krajských kôl   dovŕšili vek 18 rokov. Horná veková hranica 25 rokov je pre všetkých tých, ktorí v danom roku dovŕšili alebo do konca roka dovŕšia vek 25 rokov.

Naďalej zostávajú súťažné disciplíny.

RELÁCIA – táto disciplína preverí schopnosti súťažiacich nielen ako moderátorov, ale aj ako tvorcov samostatnej televíznej alebo rozhlasovej relácie, ktorú súťažiaci zostavia z príspevkov (jednotlivé súťažné disciplíny) a moderujú ju. Časový limit je 120 sekúnd;

SPRAVODAJSTVO – v tejto disciplíne sa každý súťažiaci predstaví  čítaním spravodajských textov. Časový limit je 60 sekúnd;

ROZHOVOR – táto disciplína je veľmi dôležitá a preverí súťažiaceho nielen po stránke jeho prejavu, ale aj flexibility a schopnosti vyťažiť z rozhovoru zaujímavé informácie. Časový limit je 180 sekúnd;

REKLAMA – táto disciplína je založená na interpretácii reklamného oznamu. Ide hlavne o moderátorský prejav, nie o komentovanie obrazového materiálu. Preto v nej nie je povolené používať rekvizity, fotografie alebo iné vizuálne pomôcky. Časový limit je 30 sekúnd.

 

ČO BUDE NOVÉ

REPORTÁŽ

Už niekoľko rokov plánujeme zaradiť k súťažným disciplínam aj REPORTÁŽ a v tomto roku nám v tom situácia pomohla. Táto disciplína preverí súťažiacich nielen v moderovaní, ale najmä v ich kreativite a schopnosti priniesť zaujímavé informácie zo svojho okolia, kreativitu a mladý pohľad na svet a realitu. Časový limit je 150 sekúnd. Hodnotiť sa bude:

 • Výber témy - Čo?
 • Spracovanie témy – Ako?
 • Dôvod výberu – Prečo?

 

NOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE

Doteraz známe tzv. VYSIELACIE ZMENY, ktoré tvorili štvorice súťažiacich sú pre ročník 2020 zrušené. Každý súťažiaci pripraví všetky súťažné disciplíny ako samostatnú RELÁCIU a predstaví sa ako jej tvorca a moderátor, zaradí do nej spravodajstvo, rozhovor so zaujímavým respondentom, reklamné oznamy a reportáž zo svojho okolia.

NOVÁ FORMA SÚŤAŽE PRE ROK 2020

Každý súťažiaci nahrá jednotlivé súťažné disciplíny na video (kamerou, mobilom, tabletom). Zábery komponujte na šírku a pošle ich spolu s elektronickou prihláškou na adresu organizátora krajského kola. Ako moderátor predstaví svoju reláciu. V tejto relácii je povinný zaradiť aj čítanie spravodajského textu, rozhovor s hosťom, reportážreklamné oznamy.

Súťažné disciplíny“ Čítanie spravodajského textu“ a  „rozhovor“ musia byť nasnímané na jeden záber, bez strihu. Ak sa súťažiaci rozhodne spraviť  len jeden reklamný blok, platí pravidlo jedného záberu, ako pri spravodajstve a rozhovore. Reklamu je však možné použiť aj viackrát a jednotlivé príspevky oddeliť krátkymi reklamnými vstupmi.

Nová disciplína, „REPORTÁŽ“  ponúka možnosť použiť aj ilustračné zábery alebo iný obrazový materiál, ktorým môže súťažiaci svoj príspevok podporiť. Hodnotí sa len obsah a spracovanie, nie filmárske spracovanie.

Všetky disciplíny je potrebné zostrihnúť do jedného 9 minútového dokumentu a ten zaslať spolu s elektronickou prihláškou. Názov dokumentu vo forme:  sarby20_priezvisko.mp4 /.mov, v rozlíšení full HD, prípadne HD.

 

ČASOVÉ LIMITY DISCIPLÍN

RELÁCIA – samotné moderovanie relácie má časový limit 120 sekúnd;

SPRAVODAJSTVO – čítanie správ, tento blok má trvanie 60 sekúnd;

ROZHOVOR – táto disciplína má 180 sekúnd;

REPORTÁŽ – reportáž vrátane obrazového materiálu má 150 sekúnd;

REKLAMA – súčet reklamných oznamov má 30 sekúnd (odporúčame v časovom limite prečítať 2-4 príspevky, je možné ich zaradiť ako jeden ucelený blok na jeden záber, ale je možné ich rozdeliť na viac častí, ktoré nesmú presiahnuť časový limit)

 

POZNÁMKA

V prípade, že nemáte technické možnosti, alebo schopnosti vytvoriť požadovaný video dokument, máte možnosť obrátiť sa na nás.

 

AKO VÁM MÔŽEME POMÔ

 

Nakoľko prišlo veľmi narýchlo niekoľko zásadných zmien, pripravili sme a pripravujeme ON LINE SEMINÁRE, prostredníctvom mítingu v aplikácii ZOOM.

Prihlásiť sa na semináre môžu súťažiaci, aj pedagógovia. Prihlášky na semináre nájdete na https://sarovabystrica.sosbb.sk/seminare/

 

 

 

 1. októbra 2020 o 14.30

ZÁKLADY PRÍPRAVY TV RELÁCIE – lektor Mgr. Art. Radoslav ZEMANČÍK, tímlíder Centra spravodajstva a publicistiky Rádia REGINA – STRED

 

 1. októbra 2020 o 14.30

TECHNICKÉ RIEŠENIE SNÍMANIA A STRIHU SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV – lektor Mgr.art. Matúš DRUGA, režisér dokumentárnej tvorby

 

 1. októbra 2020 o 14.30

ZÁKLADY PRÍPRAVY REPORTÁŽE – lektorka Mgr. Martina KAŠIAROVÁ, redaktorka TV Markíza

https://sarovabystrica.sosbb.sk/seminare/

Krajské postupové kolá

 • Banskobystrický kraj:
  Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici
  Mgr. art. Maroš Krajčovič  |  krajcovic@sosbb.sk   |  +421 940 982 677
 • Košický kraj:
  Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach
  Mgr. Lucia Vetrecinová  |  lucia.spakova@zosmi.sk  |  +421 918 908 310
 • Nitriansky kraj:
  Krajské osvetové stredisko v Nitre
  Mgr. Aneta Sedlačková  |  aneta.sedlackova@kosnr.sk  |  +421 911 540 017
 • Prešovský kraj:
  Divadlo Jonáša Záborského - útvar osvetovej činnosti Prešov
  D. Rusnáková  |  rusnakova.osveta@djz.sk  |  051/773 41 87
 • Trenčiansky kraj:
  Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
  Ľudmila Bašová  |  luba.basova@pospb.sk  |  +421 917 787 062
 • Žilinský kraj:
  Krajské kultúrne stredisko v Žiline
  Mgr. Petra Rovderová  |  provderova@vuczilina.sk  |  +421 915 787 299
 • Pre Bratislavský kraj je možnosť súťažiť v Nitre a pre Trnavský kraj v Považskej Bystrici. Nie je možné sa prihlásiť do viacerých krajských kôl súčasne!

Celoštátne finále sa uskutoční 27. novembra 2020.