Sárova Bystrica

SÁROVA BYSTRICA 2020 – celoštátna súťaž mladých moderátorov - redaktorov 

Z dôvodov hygienických opatrení a obmedzení hromadných podujatí  a v snahe zachovať súťaž aj v roku 2020 sme prispôsobili súťaž mladých moderátorov po novom.

Na úvod treba pripomenúť, že v tomto čase médií a otvoreného on line priestoru  patrí táto súťaž práve sem. Preto sme sa rozhodli súťaž inovovať a presunúť ju v tomto ročníku do internetového priestoru. Sme však presvedčení, že neoceniteľnou súčasťou súťaže bol a naďalej zostáva priamy osobný kontakt súťažiacich navzájom, súťažiacich s odborníkmi a aj s organizátormi. Toto chceme aj do budúcnosti zachovať. Tohtoročná situácia to však neumožňuje, a preto sme pripravili novú formu súťaže.

 

AKÝ BUDE PRIEBEH KRAJSKÉHO KOLA (BB)

Krajské kolo sa uskutoční 5. 11.2020 od 9.30h (P R I H L Á Š K U  môžete posielať do 2.11.2020 15.00h) za prítomnosti odbornej poroty, ktorej budú premietnuté všetky súťažné príspevky. Táto časť bude streamovaná prostredníctvom Facebook live na @osvetabb.

Všetci súťažiaci by mali vysielanie sledovať príspevky. Súťaž budú môcť sledovať aj ostatní záujemcovia, ktorí budú mať možnosť podporiť svojich favoritov a určiť tak víťaza diváckej ceny.

Po odvysielaní posledného súťažného príspevku sa vysielanie ukončí.

Po porade odbornej poroty a stanovení výsledkov sa bude konať ODBORNÝ HODNOTIACI SEMINÁR formou on line mítingu cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovacie údaje zašleme všetkým súťažiacim a ich pedagógom.

 

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Do súťaže sa prihlasujete na prostredníctvom elektronickej prihlášky na web stránke Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici - https://sarovabystrica.sosbb.sk/

Ak máte záujem o niektorý z pripravených seminárov prihlásite sa tiež na web stránke SOS v kolonke semináre, kde si vyberiete ten, o ktorý máte záujem

https://sarovabystrica.sosbb.sk/seminare/

 

ČO ZOSTÁVA

Zostáva rozdelenie súťažiacich na dve vekové kategórie.

Kategória 15-18 rokov – súťaže sa teda môžu zúčastniť všetci mladí ľudia, ktorí do termínu krajského kola dovŕšia 15 rokov veku a neprekročia vek 18. rokov;

Kategória 19-25 rokov – v tejto kategórii sú zaradení všetci tí, ktorí pred termínom krajských kôl   dovŕšili vek 18 rokov. Horná veková hranica 25 rokov je pre všetkých tých, ktorí v danom roku dovŕšili alebo do konca roka dovŕšia vek 25 rokov.

Naďalej zostávajú súťažné disciplíny.

RELÁCIA – táto disciplína preverí schopnosti súťažiacich nielen ako moderátorov, ale aj ako tvorcov samostatnej televíznej alebo rozhlasovej relácie, ktorú súťažiaci zostavia z príspevkov (jednotlivé súťažné disciplíny) a moderujú ju. Časový limit je 120 sekúnd;

SPRAVODAJSTVO – v tejto disciplíne sa každý súťažiaci predstaví  čítaním spravodajských textov. Časový limit je 60 sekúnd;

ROZHOVOR – táto disciplína je veľmi dôležitá a preverí súťažiaceho nielen po stránke jeho prejavu, ale aj flexibility a schopnosti vyťažiť z rozhovoru zaujímavé informácie. Časový limit je 180 sekúnd;

REKLAMA – táto disciplína je založená na interpretácii reklamného oznamu. Ide hlavne o moderátorský prejav, nie o komentovanie obrazového materiálu. Preto v nej nie je povolené používať rekvizity, fotografie alebo iné vizuálne pomôcky. Časový limit je 30 sekúnd.

 

ČO BUDE NOVÉ

REPORTÁŽ

Už niekoľko rokov plánujeme zaradiť k súťažným disciplínam aj REPORTÁŽ a v tomto roku nám v tom situácia pomohla. Táto disciplína preverí súťažiacich nielen v moderovaní, ale najmä v ich kreativite a schopnosti priniesť zaujímavé informácie zo svojho okolia, kreativitu a mladý pohľad na svet a realitu. Časový limit je 150 sekúnd. Hodnotiť sa bude:

 • Výber témy - Čo?
 • Spracovanie témy – Ako?
 • Dôvod výberu – Prečo?

 

NOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE

Doteraz známe tzv. VYSIELACIE ZMENY, ktoré tvorili štvorice súťažiacich sú pre ročník 2020 zrušené. Každý súťažiaci pripraví všetky súťažné disciplíny ako samostatnú RELÁCIU a predstaví sa ako jej tvorca a moderátor, zaradí do nej spravodajstvo, rozhovor so zaujímavým respondentom, reklamné oznamy a reportáž zo svojho okolia.

NOVÁ FORMA SÚŤAŽE PRE ROK 2020

Každý súťažiaci nahrá jednotlivé súťažné disciplíny na video (kamerou, mobilom, tabletom). Zábery komponujte na šírku a pošle ich spolu s elektronickou prihláškou na adresu organizátora krajského kola. Ako moderátor predstaví svoju reláciu. V tejto relácii je povinný zaradiť aj čítanie spravodajského textu, rozhovor s hosťom, reportážreklamné oznamy.

Súťažné disciplíny“ Čítanie spravodajského textu“ a  „rozhovor“ musia byť nasnímané na jeden záber, bez strihu. Ak sa súťažiaci rozhodne spraviť  len jeden reklamný blok, platí pravidlo jedného záberu, ako pri spravodajstve a rozhovore. Reklamu je však možné použiť aj viackrát a jednotlivé príspevky oddeliť krátkymi reklamnými vstupmi.

Nová disciplína, „REPORTÁŽ“  ponúka možnosť použiť aj ilustračné zábery alebo iný obrazový materiál, ktorým môže súťažiaci svoj príspevok podporiť. Hodnotí sa len obsah a spracovanie, nie filmárske spracovanie.

Všetky disciplíny je potrebné zostrihnúť do jedného 9 minútového dokumentu a ten zaslať spolu s elektronickou prihláškou. Názov dokumentu vo forme:  sarby20_priezvisko.mp4 /.mov, v rozlíšení full HD, prípadne HD.

 

ČASOVÉ LIMITY DISCIPLÍN

RELÁCIA – samotné moderovanie relácie má časový limit 120 sekúnd;

SPRAVODAJSTVO – čítanie správ, tento blok má trvanie 60 sekúnd;

ROZHOVOR – táto disciplína má 180 sekúnd;

REPORTÁŽ – reportáž vrátane obrazového materiálu má 150 sekúnd;

REKLAMA – súčet reklamných oznamov má 30 sekúnd (odporúčame v časovom limite prečítať 2-4 príspevky, je možné ich zaradiť ako jeden ucelený blok na jeden záber, ale je možné ich rozdeliť na viac častí, ktoré nesmú presiahnuť časový limit)

 

POZNÁMKA

V prípade, že nemáte technické možnosti, alebo schopnosti vytvoriť požadovaný video dokument, máte možnosť obrátiť sa na nás.

 

AKO VÁM MÔŽEME POMÔ

 

Nakoľko prišlo veľmi narýchlo niekoľko zásadných zmien, pripravili sme a pripravujeme ON LINE SEMINÁRE, prostredníctvom mítingu v aplikácii ZOOM.

Prihlásiť sa na semináre môžu súťažiaci, aj pedagógovia. Prihlášky na semináre nájdete na https://sarovabystrica.sosbb.sk/seminare/

 

 

 

 1. októbra 2020 o 14.30

ZÁKLADY PRÍPRAVY TV RELÁCIE – lektor Mgr. Art. Radoslav ZEMANČÍK, tímlíder Centra spravodajstva a publicistiky Rádia REGINA – STRED

 

 1. októbra 2020 o 14.30

TECHNICKÉ RIEŠENIE SNÍMANIA A STRIHU SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV – lektor Mgr.art. Matúš DRUGA, režisér dokumentárnej tvorby

 

 1. októbra 2020 o 14.30

ZÁKLADY PRÍPRAVY REPORTÁŽE – lektorka Mgr. Martina KAŠIAROVÁ, redaktorka TV Markíza

https://sarovabystrica.sosbb.sk/seminare/

Súťaž mladých moderátorov

História Sárovej Bystrice sa začala písať v roku 1984. Za pôvodným nápadom stáli vtedajší kultúrno-osvetový pracovník Eduard Dvorský a riaditeľ Okresného osvetového strediska v Banskej Bystrici Ján Husárik. Obaja hľadali kvalitných spolupracovníkov k tomuto projektu. Obrátili sa na svojich známych, odborníkov na slovo vzatých z Československej televízie a Československého rozhlasu v Banskej Bystrici.

Súťaž, vtedy ešte konferencierov a hlásateľov, mala zámer pozdvihnúť kultúru v interpretácii hlásateľských, konferencierskych a moderátorských textov, prehlbovať techniku ich prednesu a poskytnúť interpretom možnosť konfrontácie výsledkov svojej práce, odborného rozvoja a rastu. Tieto zámery vo svojej podstate zostali do dnes.

V priebehu rokov sa niektoré veci zmenili. Ustálili sa štyri súťažné disciplíny – čítanie spravodajského textu, intrepretácia reklamného textu, moderovanie relácie a vedenie rozhovoru. Jasne sa stanovila veková hranica súťažiacich v dvoch kategóriách – 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov. Zmenila sa aj forma súťaženia. Žrebom vznikajú štvorčlenné tímy (nazývame ich vysielacími smenami), ktoré absolvujú svoje vystúpenia počas celej súťaže. 

 

Krajské postupové kolá

 • Banskobystrický kraj:
  Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici
  Mgr. art. Maroš Krajčovič  |  krajcovic@sosbb.sk   |  +421 940 982 677
 • Košický kraj:
  Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach
  Mgr. Lucia Vetrecinová  |  lucia.spakova@zosmi.sk  |  +421 918 908 310
 • Nitriansky kraj:
  Krajské osvetové stredisko v Nitre
  Mgr. Aneta Sedlačková  |  aneta.sedlackova@kosnr.sk  |  +421 911 540 017
 • Prešovský kraj:
  Divadlo Jonáša Záborského - útvar osvetovej činnosti Prešov
  D. Rusnáková  |  rusnakova.osveta@djz.sk  |  051/773 41 87
 • Trenčiansky kraj:
  Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
  Ľudmila Bašová  |  luba.basova@pospb.sk  |  +421 917 787 062
 • Žilinský kraj:
  Krajské kultúrne stredisko v Žiline
  Mgr. Petra Rovderová  |  provderova@vuczilina.sk  |  +421 915 787 299
 • Pre Bratislavský kraj je možnosť súťažiť v Nitre a pre Trnavský kraj v Považskej Bystrici. Nie je možné sa prihlásiť do viacerých krajských kôl súčasne!

Celoštátne finále sa uskutoční 27. novembra 2020.