Krajská tvorivá dielňa 2023

 


Pozvánka a vstupné informácie:

PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Pod vedením lektorov sa účastníci oboznámia s modernými trendmi v umeleckom prednese, výberom textu podľa veku a typu recitátora, rozborom textu z hľadiska obsahu a formy, naučia sa, ako upravovať literárnu predlohu (škrty, montáže, literárne kompozície) a dostanú návody na finálnu realizáciu prednesu. Okrem toho sa dielňa bude zaoberať celou škálou výrazových prostriedkov v rôznych druhoch interpretácie textu:

Prednes - mimojazykové výrazové prostriedky (gesto, telo a priestor, rekvizita)

Detské recitačné kolektívy a Divadlá poézie - javisková interpretácia textu (výtvarný znak a jeho premena, priestor, farba a svetlo, rekvizita).

V neposlednom rade sa naučia, ako zvládať stres a trému pred a počas verejného vystúpenia.

Tvorivá dielňa bude prebiehať zaujímavou, inšpiratívnou a hravou formou. Jej cieľom je podchytiť talentovaných recitátorov a zanietených pedagógov, poskytnúť im čo najväčšie množstvo informácií a podnetov a prispieť tak k opätovnému pozdvihnutiu tohto umeleckého žánru, jeho atraktívnosti u mladých ľudí a propagácii medzi širokou verejnosťou.

Tvorivú dielňu zahájime v piatok podvečer a ukončíme v nedeľu popoludní.

Účastníci budú mať zabezpečené ubytovanie a stravu. Taktiež bude zabezpečený odvoz účastníkov z Banskej Bystrice na Hotel Biela Medvedica a späť.

Vo voľnom čase budú mať účastníci možnosť navštíviť Bystriansku jaskyňu, využiť wellness v susednom hoteli BYSTRÁ (za poplatok), prechádzať sa v blízkom okolí, či využiť možnosti vyžitia v hoteli Biela medvedica – biliard, stolný futbal, šípky a vonkajšie športoviská. Hudobne nadaní účastníci si môžu so sebou priniesť hudobné nástroje (tie môžu využiť aj pri práci na prednese, či tvorbe inscenácie ako rekvizitu).

Krajská tvorivá pre recitátorov poézie a prózy III. – V. kategórie a pre pedagógov pracujúcich s recitátormi, detskými recitačnými kolektívmi a divadlami poézie.

Opäť ponúkame recitátorom, tvorcom divadla poézie a pedagógom pracujúcim s umeleckým prednesom a divadlom poézie možnosť naučiť sa niečo nové, či preskúšať si to, čo už vedia.

 

Už tradične pripravujeme krajskú tvorivú dielňu v Hoteli Biela Medvedica na Bystrej. Ak máte radi literatúru, radi recitujete alebo hráte divadlo, víkend od 6. do 8. októbra 2023 je určený práve Vám. Príďte si užiť priateľskú tvorivú atmosféru plnú nápadov a rád, ktoré Vám sprostredkujú skúsení lektori:

 


Sekcia poézie

Mgr. art. Judita Sadíleková – lektorka umeleckého prednesu, členka Ústredného poradného zboru pre UP NOC

 


Sekcia prózy

Mgr. Eliška Sadíleková – lektorka umeleckého prednesu, členka Ústredného poradného zboru pre UP NOC

 


Sekcia divadla poézie

Mgr. Marica Šišková – režisérka, tvorkyňa divadla poézie, lektorka umeleckého prednesu  

 

 

Účastnícky poplatok: 40 €

Prihlášky posielajte na adresu: Stredoslovenské osvetové stredisko, Mgr. Dušan Jablonský, Dolná 35, 974 01 Banská Bystrica, alebo mailom na adresu: jablonsky@sosbb.sk, najneskôr do 28. 9. 2023.

Bližšie informácie na č.: 0940 982 676


Frekventanti boli rozdelení do troch samostatných sekcií - prednes poézie, prednes prózy a divadlo poézie. Každá sekcia mala svoju lektorku, pod ktorej vedením účastníci počas troch dní pracovali - sekcia poézie - Mgr.art. J. Sadíleková , sekcia prózy - Mgr. E. Sadíleková, sekcia divadla poézie - Mgr. M. Šišková. Práca v sekciách bola rozdelená do viacerých 2-3 hodinových blokov.

Lektorky sekcií poézie a prózy si pripravili pre tento ročník KTD koncepciu čiastočnej spoločnej práce, keď sa rozhodli spracovať ľudovú rozprávku Pecko Sprostáčik. Sekcia prózy pôvodnú predlohu P. Dobšinského a sekcia poézie básnické stvárnenie rozprávky z pera M. Rúfusa. Analyzovali text, porovnávali významy a obrazy v oboch spracovaniach a snažili sa zachytiť posun v poetike Rúfusovho  básnického spracovania oproti pôvodnej predlohe. Na záver si pripravili spoločnú koláž oboch textov. Okrem toho obe sekcie pracovali aj samostatne podľa potrieb a požiadaviek účastníkov. Vykonávali rôzne cvičenia na nácvik ako pracovať s poéziou, interpretovať báseň, ako využívať výrazové prostriedky, nacvičovali prácu s montážou textov a pod.

Sekcia divadla poézie si na úvod vymedzila pojem divadlo poézie, čo ho charakterizuje, čo ho odlišuje od klasického divadla a pod. Následne sa prostredníctvom aktivít a rôznych cvičení snažili naučiť, ako pracovať so slovom, s obrazom, s metaforou a ako dostať príbeh na javisko bez toho, aby bol prezentovaný cez činoherné postavy a charaktery. Potom si frekventanti z viacerých ponúknutých vybrali jeden text, ktorý sa rozhodli spoločne stvárniť, a to text Veroniky Šikulovej Diera do svetra.

Na záver KTD sa uskutočnila spoločná prezentácia, kde zástupcovia každej sekcie prezentovali, čo sa im podarilo počas troch víkendových dní vytvoriť.Fotogaléria 2023: